Кафедра військової підготовки Університету

ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ

Модуль 1.3 Військова топографія

І. Завдання навчання

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, правилам та прийомам роботи з топографічною картою та аерознімком, способам орієнтування на місцевості за допомогою карти та аерознімка, без карти; вивчати та оцінювати тактичні властивості місцевості, використовуючи раціональні способи одержання інформації про неї.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні

знати: види, зміст та призначення топографічних, спеціальних карт та планів міст що використовуються у військах; різновиди місцевості та її тактичні властивості; зміст таблиць умовних знаків; розграфлення та номенклатуру топографічних карт; способи орієнтування на місцевості за картою та без карти, вдень і вночіі, на місці та під час руху;

уміти: читати топографічні  карти, вивчати та оцінювати місцевість в районі дії підрозділу; орієнтуватися на місцевості за картою та без карти, вдень і вночі, вибирати і призначати орієнтири та проводити цілеуказання, визначати азимути та відстані на місцевостіі; готувати вихідні дані за допомогою карти для руху по азимутах вдень та вночі; визначати номенклатури суміжних аркушів за допомогою збірних таблиць та обчисленням; користуватися вимірювальними іінструментами і вимірювати відстані та площі за топографічною картою; визначати географічні та прямокутніі координати цілей (об’єктів) за топографічною картою та наносити цілі (об’єкти) на карту за їх координатами; визначати за картою дирекційни кути та обчислювати магнітні азимути; визначати стрімкість схилів, висоти точок взаємоперевищення і взаємовидимість між точками різними способами, а також будувати профілі місцевостіі; виконувати  нормативи з військової топографії.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Статути Збройних Сил України та стройова підготовка.” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетентностями КЗП-6, КЗП-7та отримати наступні результати навчання РНЗ-7, РНЗ-8.

ІІ. Методичні  вказівки

Предметом модуля є вивчення видів, змісту та призначення топографічних, спеціальних карт та планів міст, що використовуються у військах, набуття навичок  проводити виміри за топографічною картою та оформлювати бойові графічні документи, орієнтуватися на місцевості без карти, за допомогою карти та сучасного навігаційного обладнання.

Отриманні громадянами знання, навички та уміння в результаті вивчення  модуля удосконалюються під час проходження ними комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини.

Консультації проводяться з метою надання допомоги тим, хто навчається в самостійному вивченні навчального матеріалу. Вони можуть проводитися індивідуально або з навчальною групою.

Самостійна робота громадян, які проходять військову підготовку, проводиться з метою закріплення та поглиблення знань, які отримані ними на заняттях під керівництвом науково-педагогічних працівників, вивчення теми нового навчального матеріалу згідно змісту тематичного плану та виконання інших завдань. Самостійна робота тих, хто навчається, забезпечується інформаційно-методичними засобами (підручниками, навчально-методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями з організації самостійної роботи), передбаченими програмою військової підготовки крім того, для самостійної роботи рекомендується відповідна наукова, професійна та періодична література.

Поточний контроль проводиться в процесі вивчення тем предмету “Військова топографія”. Основна мета поточного контролю − забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та громадянами у процесі навчання, перевірка готовності громадян до виконання наступних навчальних завдань, а також забезпечення управління їхньою навчальною мотивацією. Інформація, одержана під час поточного контролю, використовується для коригування методів і засобів навчання, а також для самостійної роботи громадян.

Поточний контроль проводиться у формі письмового експрес-контролю.

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються кафедрою. Результати поточного контролю (поточна успішність) є допоміжною інформацією під час визначення підсумкової оцінки з даного предмету.

Підсумковий контроль проводиться у формі контрольної роботи з урахуванням результатів поточного контролю.

ІІІ. Зміст

Змістовий модуль 1.3.01. Військова топографія.

Місцевість та її елементи. Основні види місцевості та їх тактичні властивості. Способи вивчення місцевості. Топогеодезичне забезпечення бою.

Поняття про форму і розміри Землі. Топографічні план та карта. Основні види карт та їх характеристика. Призначення і характеристика топографічних карт. Математичні елементи топографічних карт. Розграфлення і номенклатура топографічних карт.

Визначення географічних координат за топографічною картою. Системи координат, які застосовуються у військовій справі. Визначення географічних координат за топографічною картою. Порядок нанесення цілей за географічними координатами. Визначення прямокутних координат за топографічною картою. Нанесення цілей за прямокутними координатами. Додаткова координатна сітка на стику зон. Полярні та біполярні координати.

Визначення номенклатури суміжних аркушів. Виконання нормативу № 22. Визначення координат за топографічною картою. Визначення площ за топографічною картою. Виконання нормативу № 10.

Дирекційні кути та азимути. Взаємомозв’язок азимутів. Перехід від дирекційного кута до магнітного азимута і навпаки. Визначення дирекційних кутів, поправки напряму та азимутів. Визначення координат, азимутів та дирекційних кутів. Виконання нормативу № 3.

Сутність зображення рельєфу горизонталями. Способи зображення рельєфу. Висота перерізу, закладення, стрімкість схилів і взаємозв’язок між ними. Види схилів, способи визначення стрімкості схилів за картою. Визначення за картою висот і взаємного перевищення точок. Визначення за картою взаємовидимості між точками. Побудова профілю місцевості.

Визначення за картою рельєфу місцевості. Визначення за картою висот, взаємовиди-мості точок та стрімкості схилів. Виконання нормативу № 9. Побудова профілю місцевості. Виконання нормативу № 23.

Види умовних знаків. Умовні знаки місцевих предметів. Читання карт різних масштабів.

Робоча карта командира. Роль і значення топографічної карти як засобу управління. Вимоги до змісту робочої карти і способам нанесення обстановки на робочу карту. Підготовка карти до роботи і виділення топографічних елементів (об’єктів) на карті. Основні правила ведення і вимоги до оформлення робочої карти.

Правила ведення робочої карти. Виконання нормативів № 11, 12. Орієнтування на місцевості за картою. Підготовка карти до роботи. Оформлення робочої карти. Способи орієнтування карти та визначення точки стояння. Вимірювання відстаней, площ і висот за картою.

Аєрофотознимки та прийоми роботи з ними. Призначення та види повітряного фотографування. Геометрична сутність і масштаби повітряного фотографуванн. Підготовка аєрофотознимка до роботи. Перенесення цілей з аерофотознімка на карту. Визначення прямокутних координат цілей за аерофотознімком.

Орієнтування на місцевості за допомогою приладу СН-3003М “Базальт”.

Системи координат, що використовуються в космічних навігаційних системах. Системи координат ПЗ-90 і WGS-84. Характеристика навігаційної апаратури споживачів вітчизняного виробництва. Вивчення будови та порядку роботи приладу СН-3003М “Базальт”

ІV. Розподіл навчального часу

 

Шифр та найменування змістових модулів

 

Усього

годин

З них

Звіт-ність

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 1.3.01.

Військова топографія

30

18

12

 

Всього за модуль

30

18

12

МК

 

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт (проектів), індивідуальних завдань

НЕМАЄ

VI. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

1. Міхно О.Г., Шмаль С.Г. Військова топографія. Підручник. –К.; ВПЦ “Київський університет”, 2008.

2. Нормативи з топографічної та навігаційної підготовки Збройних Сил України, затверджені наказом Начальника Генерального Штабу-Головнокомандувача Збройними Силами України від 16.11.2009 № 124. – К.: РВВ АГУ ГШ ЗС України, 2009.

3. Шмаль С.Г. Військова топографія. –К.: ЛІРА, 2008.

4. Шмаль С.Г. Довідник з військової топографії. –К., РВЦ ЗСУ, 2016.

 

Допоміжна література та джерела

1. Бызов Б.Е., Коваленко А.Н. Военная топография./Для курсантов военных подразделений/. -М., Воениздат, 1990.

2. Говорухин А.М. Справочник по военной топографии. -М., Воениздат, 1980.

3. Шмаль С.Г. Військова топографія. Підручник для слухачів і курсантів ВВНЗ. –К., Палівода, 2003.

Інформаційні ресурси

В якості інформаційного ресурсу використовується мережа Internet.