Кафедра військової підготовки Університету

ОСНОВИ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

 

Модуль 2.3. Основи політичних і правових знань

І. Завдання навчання

Вивчити з громадянами, що проходять військову підготовку особливості воєнної політики держави, соціально-політичні проблеми взаємозв’язку армії і політики, воєнно-політичні процеси, основні положення чинного військового законодавства, його роль у будівництві Збройних Сил України, засвоїти сутність основних видів юридичної відповідальності  військовослужбовців, ознайомитись з основними вимогами міжнародного гуманітарного права та організовувати  дотримання його норм під час бойових дій, розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

– знати: порядок формування та реалізації воєнної політики України; вимоги основних нормативних документів, що регулюють життя і діяльність Збройних Сил України; конституційні права та  обов’язки громадян України; особливості юридичної відповідальності в Збройних Силах України; основні положення міжнародного гуманітарного права.

– уміти: застосовувати отримані знання на практиці у  процесі військово-професійної діяльності; аналізувати  військово-політичні процеси, що відбуваються навколо України; проводити роз’яснювальну роботу щодо воєнної політики України; забезпечувати суворе дотримання вимог законодавства, військових статутів, наказів та директив Міністра оборони України, органів військового управління, командирів і начальників; використовувати правові засоби для виховання підлеглих; здійснювати класифікацію  правопорушень; реалізовувати норми права в конкретних ситуаціях у межах своєї професійної компетенції.

 

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Основи політичних і правових знань” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетентностями КЗП-16,
КЗП-17, КЗП-18та отримати наступні результати навчання РНЗ-17, РНЗ-18, РНЗ-19.

ІІ. Методичні вказівки

Предметом вивчення модуля “Основи політичних і правових знань” є воєнна політика держави, соціально-політичні проблеми взаємозв’язку армії і політики, воєнно-політичні процеси, воєнно-політичні конфлікти, а також надання громадянам, що проходять військову підготовку, ґрунтовних знань з чинного військового законодавства і правових основ організації державного керівництва Збройними  Силами України.

В результаті вивчення навчального модуля громадяни повинні засвоїти основні положення чинного військового законодавства, його роль у будівництві Збройних Сил України на новому етапі, знати види юридичної відповідальності військовослужбовців, ознайомитись з основними вимогами міжнародного гуманітарного права та організовувати дотримання його норм під час бойових дій.

Навчальний процес базується на обов’язковому знайомстві  громадян  із Законами України і Постановами Кабінету Міністрів України, а також нормативними актами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. 

Вивчення модуля ”Основи політичних і правових знань”  базується на знаннях, які отримали громадяни з модулів “Статути Збройних Сил України  та їх практичне застосування   (в т.ч. стройова підготовка)” “Запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців” “Воєнна історія України” тощо.

 

 

 

ІІІ. Зміст

Змістовий модуль 2.3.01. Воєнна політика в структурі політики держави.

Воєнна політика – як складова політики держави. Структура воєнної політики держави.

Співвідношення цілей і засобів в політиці. Взаємодія воєнної політики з економічною, соціальною, науково-технічною, а також політикою в галузі духовного життя суспільства.

Збройне насильство, війни і політичні конфлікти як засоби воєнної політики.

 

Змістовий модуль 2.3.01. Основи військового законодавства

Правові засади реформування та розвитку Збройних Сил України.

Поняття та правові принципи військового будівництва. Військове законодавство в системі законодавства України. Правові основи організації оборони України та компетенція органів державної влади, органів військового управління з оборонних питань.

Правові основи військового управління: централізація, єдиноначальність, військова дисципліна, законність, верховенство права

Правовий статус військовослужбовця та умови його реалізації в Збройних Силах України.

Поняття військового обов’язку та правові форми його реалізації.

Соціально-правовий захист та соціальне забезпечення військовослужбовців  і членів їх сімей.

Юридична відповідальність військовослужбовців: правові види (форми) та механізм їх реалізації.

Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальності військовослужбовців.

Гуманітарне право як складова частина міжнародного права, що діє під час збройних конфліктів. Основні положення міжнародного гуманітарного права.

Військово-правові аспекти міжнародного гуманітарного права: право Женеви і право Гааги.

Кримінальна та дисциплінарна відповідальність командира та порушення норм міжнародного гуманітарного права. Відповідальність командира за дії підлеглого особового складу. Воєнні злочини.

ІV. Розподіл навчального часу

 

 

Шифр та найменування змістових модулів

Усього

годин

З них

Звіт-ність

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 2.3.01.Воєнна політика в структурі політики держави.

6

4

2

 

Змістовий модуль 2.3.02.Основи військового законодавства.

9

6

3

 

Всього за модуль

15

10

5

МК

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт  (проектів), індивідуальних завдань

НЕМАЄ

VI. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – від 28.06.1996 р.

2. Воєнна доктрина України. Указ Президента України від 24.09.2015 р. №555.

3. Закон України “Про Збройні Сили України” від 06.12.1991р. №1934-ХІІ (останні зміни внесені Законом від 02.10.2019 №144-ІХ). 

4. Закон України “Про  військовий обов’язок та військову службу” від 25.03.1993 №2232-ХІІ. (останні зміни внесені Законом від 14.01.2020 р. № 440-ІХ).

5. Закон України “Про оборону України” від 06.12.1991 р. №1932-ХІІ (останні зміни внесені Законом від 20.09.2019 №133-ІХ).

6. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 21.06.2018 р. №2469-VIII.

7. Закон України “Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України” від 24.03.1999 р. (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 17.10.2019 №205-ІХ).

8. Закон України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України” від 24.03.1999.

9. Кримінальний кодекс України. Затверджений Президентом України від 05.04.2001 №2341-ІІІ (зі змінами, внесеними згідно із законами за 2019 р.).

10. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник. – 2-е вид. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

11. Демчук П.О. Воєнна політологія і оцінка воєнно-політичної обстановки: навч. посіб. для слухачів ін-ту / П. О. Демчук ; Київський військ. гум-ний ін-т. - К. : КВГІ, 1996. - 73 с.

12. Філософія і методологічні проблеми воєнної теорії і практики. Підручник / В.Ф. Баранівський, Л.М. Будагьянц, В.С. Чорний та ін. – К.: НУОУ, 2012. – 524 с.

13. Неліпа Д.А. Системний аналіз в політології. Підручник / Д.В. Неліпа. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.

14. Цюрупа М.В. Основи загальної та воєнної політології: підручник / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинська ; під. заг. ред. Телелима В. М. ; Нац. ун-т оборони України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - К. : Кондор, 2013. - 511 с.

15. Гнатковський М.М. Міжнародне гуманітарне право: довід. для юристів громад. приймалень / М. М. Гнатовський, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини, Фонд підтримки фундамент. дослідж. - Одеса : Фенікс, 2015. – 89 с.

16. Цюрупа М.В. Основи політичних і правових знань: навч. посіб. / Цюрупа М. В., Марценківський В. Т. - Київ : НУОУ ; Ніжин : Лисенко [вид.], 2016. - 143 с.

17. Основи права для військовослужбовців: навч. посіб. / Турчак О.В. та ін..: Львів. Нац. Ун-т. ім. Івана Франка, ф-т міжнар. відносин. – Львів: Левада, 2018. – 379 с.

18. Військове право: підручник / [Р.В. Алієв та ін. ; за ред. І.М. Коропатніка, І.М. Шопіної]; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військ. ін-т. – К.: Алерта: Правова єдність, 2019. – 647 с.

Допоміжна література та джерела:

1. Воронов І. Глобалізація і політика: Реалії і перспективи соціальних трансформацій: монографія. – К.: Генеза, 2004. – 288 с.

2. Українська революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: монографія / Укр. асоц. між нар. права; [Антонович М.М. та ін.; упоряд. і заг. ред. Задорожний О.В.]. – Київ: К.І.С., 2014. – 1013 с.

3. Задорожний О.В. Генеза міжнародної правосуб'єктності України: монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С., 2014. - 687 с.

4. Задорожний О.В. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації, 1991-2014: монографія /Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С., 2014. - 959 с.

5. Задорожний О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права: монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С., 2015. - 712 с.

6. Задорожний О.В. Анексія Криму - міжнародний злочин: монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. - Київ : К.І.С, 2015. - 572 с.

7. Ніколаєнко Т.Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання спеціальних покарань щодо військовослужбовців: монографія / Т. Б. Ніколаєнко, канд. юрид. наук, доцент ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. НДІ МВС України. - Хмельницький : НАДПСУ, 2018. - 563 с. 

8. Береза Ю.М. Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами: монографія / Ю. М. Береза, К. О. Чаплинський ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Гельветика, 2018. - 155 с.

9. Карпенко М.І. Військові злочини: питання теорії, законодавства і практики: монографія / М. І. Карпенко ; Нац. акад. упр. - Київ : Нац-на академія управління, 2019. - 457 с.

10. Автушенко І.Б. Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991–2014 рр.): [монографія] / Ірина Автушенко. - Київ : ІНКОС, 2019. - 415 с.

11. Артеменко О.М. Злочини проти порядку проходження військової служби: кримінологічне дослідження: монографія / О.М. Артеменко; [наук. ред. В. В. Голіна]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. - Харків: Право, 2019. - 223 с. 

12. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія / [В.Ю. Богданович та ін.]; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Львів: Нац. акад. сухопут. військ, 2019. – 267 с.

13. Насильницькі зникнення та зникнення безвісти під час збройного конфлікту на Сході України у 2014 – 2018 рр. / [А. Єгорова та ін. ; упоряд. Є.Ю. Захаров]. – Харків: Права Людини, 2019. – 76 с.

Інформаційні ресурси

1. Зміни до Закону України “Про Збройні Сили України” від 06.12.1991р. №1934-ХІІ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T193400.html.

2. Коментар до Закону України “Про  військовий обов’язок та військову службу” від 25.03.1993 №2232-ХІІ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studopedia.info/5-91610.html.

3. Про внесення змін до "Закону України про військовий обов"язок та військову службу" (щодо особливостей звільнення з військової служби). [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  https://petition.president.gov.ua/petition/65364.

4. Зміни  до Закону України “Про оборону України” від 06.12.1991 р. №1932-ХІІ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T193200.html.

5. Закон України “Про національну безпеку України” 2018: все про закон. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

 https://24tv.ua/zakon_pro_natsionalnu_bezpeku_ukrayini_2018_vse_pro_zakon_natsbezpeki_n933297.  

6. Коментар до Кримінального кодексу України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:        http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/.

7. Завдання Кримінального кодексу України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/t012341.html

Остання редакція: 12.06.20