Кафедра військової підготовки Університету

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

 

«Основи військового управління

(в т.ч. управління повсякденною діяльністю підрозділів)»

 

І. Завдання навчання

 

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, сутність та зміст управлінської діяльності військового керівника, основні поняття та категорії теорії управління; сутність і зміст бойової готовності, зміст роботи командира підрозділу при організації бойової підготовки та виконання бойових завдань; формуватипрактичні навички в організації служби військ та веденні ротного господарства; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаторські здібності, що забезпечують якісне виконання завдань підрозділів за їх призначенням.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні

 

ЗНАТИ:

 

1. Основні поняття теорії управління, наукову методологію і принципи управління підрозділами в різних службових ситуаціях.

2. Порядок роботи командира підрозділу після отримання бойового завдання в різних видах сучасного загальновійськового бою.

3. Вимоги керівних документів щодо організації бойової підготовки та служби військ у підрозділі.

4. Сутність і зміст заходів бойової підготовки.

5. Обов’язки осіб, допущених до державної таємниці, відповідальність за розголошення державної таємниці.

6. Основи організації та ведення ротного господарства.

 

ВМІТИ:

 

1. Використовувати методологію і принципи управління підрозділом в різноманітних умовах службової діяльності та знаходити оптимальні шляхи і засоби вирішення поставлених завдань.

2. Приймати рішення, ставити бойові завдання підлеглим, організовувати їх виконання та здійснювати управління підрозділом в ході виконання бойових завдань.

3. Організовувати проведення заходів щодо підготовки та підтримування особового складу підрозділу, озброєння і військової техніки в постійній готовності до бойового застосування у мирний час, в особливий період, в умовах воєнного, надзвичайного стану і при виникненні кризових ситуацій.

4. Організовувати бойову підготовку з підлеглими, вести її облік; розробляти план (план-конспект, конспект, стандарти індивідуальної та колективної підготовки) та особисто проводити заняття з особовим складом підрозділу, ефективно використовувати навчально-тренувальні засоби і об’єкти навчальної матеріально-технічної бази; забезпечувати додержання заходів безпеки на заняттях, стрільбах, навчаннях.

5. Застосовувати вимоги керівних документів, що регламентують службу військ, володіти методикою підбору, підготовки добового наряду та варти, здійснювати контроль за несенням служби.

6. Організовувати і вести ротне господарство, облік особового складу, озброєння і військової техніки, спорядження та інших матеріальних засобів; володіти методикою приймання справ та посади командира підрозділу.

 

В результаті отриманих знань, вмінь і практичних навичок з модуля «Основи військового управління (в т. ч. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів»)»громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетенціями: 

– здатність використовувати наукову методологію і принципи управління в різних службових ситуаціях для ефективного здійснення управлінської діяльності(КСП.03);

– здатність підтримувати постійну готовність підрозділу до бойового застосування,  вдосконалювати свої фахові та методичні навички, особисто проводити з особовим складом  заняття з бойової підготовки, працювати з таємними документами, надійно зберігати зброю і боєприпаси, вести ротне господарство (КСП.04).

 

ІІ. Методичні вказівки

 

1. Предметом вивчення модуля є сутність і зміст роботи командира підрозділу з організації повсякденної діяльності підрозділу, а також порядок роботи командира підрозділу після отримання бойового завдання в різних видах сучасного загальновійськового бою. Наукову основу модуля складає теорія і практика військово-педагогічного супроводження військової діяльності. Методологічною основою викладання модуля є основа військового управління, положення статутів Збройних Сил України, Воєнної доктрини України та інших нормативно-правових документів.

Вивчення модуля «Основи військового управління (в т. ч. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів»)» базується на знаннях, які отримали громадяни з модулів «Організація та методика роботи з особовим складом», «Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування (в т.ч. «Стройова підготовка»)» та тісно пов’язано з іншими розділами програми військової підготовки: загальновійськова підготовка, військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.

2. Навчальний матеріал модуля вивчати у послідовності, яка відповідає розділу ІV даної програми.

В результаті вивчення розділу 1 громадяни повинні знати основні поняття та категорії теорії управління, сутність та зміст бойової готовності; зміст роботи командира підрозділу щодо організації і проведення заходів бойової підготовки.

В результаті вивчення розділу 2 громадяни повинні знати порядок роботи командира підрозділу після отримання бойового завдання в різних видах сучасного загальновійськового бою.

Заняття з тем розділу 3 спрямувати на вивчення громадянами вимог керівних документів, що регламентують службу військ, заходи режиму секретності, придбання практичних навичок в організації, веденні ротного господарства і методики приймання справ та посади командира підрозділу.

3. Основними видами навчальних занять з вивчення модуля вважати: лекції, групові заняття та консультації.

До методики проведення занять включати словесні, наочні та практичні методи навчання у поєднанні з самостійною роботою тих, хто навчається. Під час занять необхідно широко використовувати активні форми та методи навчання.

Лекція – основний вид проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу модуля, ознайомлення з методологією прийняття рішень у військовій справі та основою управління повсякденною діяльністю підрозділів.

Основна мета лекції - дати систематизовані основи наукових знань та практичного досвіду з навчального модуля, сконцентрувати увагу на найбільш складних і вузлових питаннях навчального матеріалу. Лекція має носити проблемний характер, стимулювати активну пізнавальну діяльність тих, хто навчається, сприяти формуванню у них творчого мислення. Для активізації пізнавальної діяльності громадян та формування у них творчого мислення під час лекційних занять вміло використовувати технічні засоби навчання у поєднанні з активними формами і методами викладання лекції. Заняття проводити методом усного доведення навчального матеріалу; окремі питання та навчальні елементи відпрацювати у формі діалогу лектора із громадянами та шляхом постановки перед ними проблемних питань.

Групове заняття– це вид навчального заняття, під час якого науково-педагогічний працівник пояснювально-лекційним методом подає новий навчальний матеріал, шляхом опитування контролює засвоєння громадянами цього матеріалу і сприяє його закріпленню.

Групові заняття проводити у спеціалізованих класах, в приміщеннях підрозділів, навчальних містечках та інших місцях, де є можливість показати життєдіяльність підрозділів в умовах мирного та воєнного часу. Основними методами навчання при цьому мають бути: розповідь, пояснення з показом та бесіда у формі дискусії. Для забезпечення наочності у ході занять використовувати слайди, діафільми, схеми, таблиці, плакати, обладнання приміщень.

4. Самостійна робота громадян є основним засобом засвоєння навчального матеріалу. Вона здійснюється з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок; підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; формування у громадян культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань.

Самостійну роботу громадян забезпечити навчальною літературою, яка визначена в розділі VІ даної програми, навчально-методичними посібниками, які повинні мати електронні версії, передбачені тематичним планом модуля. Методичні матеріали для самостійної роботи тих, хто навчається, повинні передбачати можливість проведення самоконтролю.

Навчальний матеріал, який вивчався громадянами у процесі самостійної роботи, включати до підсумкового модульного контролю.

5. Поточний контроль проводити науково-педагогічними працівниками на всіх видах навчальних занять. Основна мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв'язку між науково-педагогічними працівниками та громадянами у процесі навчання, перевірка готовності їх до виконання наступних навчальних завдань.

Поточний контроль якості підготовки громадян здійснювати: на лекціях – в основній частині заняття шляхом перевірки повноти та якості засвоєння ними навчального матеріалу, що викладався; у ході групових та практичних занять – у формі усного опитування громадян, письмових відповідей на контрольні запитання або рішення тестових завдань у вступній частині заняття.

Підсумковий модульний контроль проводити на останньому занятті у формі, вирішення тестових або контрольних завдань. Розроблені контрольні завдання мають забезпечити перевірку знань, умінь і практичних навичок громадян з усього навчального матеріалу модуля.

                                                                   

ІІІ. Зміст

 

Розділ 1. Основи управління та організації бойової підготовки у підрозділі

 

Тема 1. Основи організації бойової підготовки в підрозділі.

 

Організація бойової підготовки у військових частинах і підрозділах. Вимоги керівних документів з організації бойової підготовки. Стандарти індивідуальної та колективної підготовки військовослужбовців та  підрозділів.

Форми та методи бойової підготовки. Особливості організації підготовки підрозділів до участі у антитерористичної операції.Об’єкти навчальної матеріально-технічної бази бойової підготовки. Облік бойової підготовки у взводі.

 

Розділ 2.  Організація бойових дій

Тема 2.  Організація бойових дій командиром підрозділу.

 

Усвідомлення бойового завдання. Розрахунок часу та інші розрахунки.

Порядок роботи командира та штабу в ході оцінки обстановки та прийняття рішення. Збір і вивчення даних обстановки. Оцінка обстановки. Рішення на бій: визначення та вимоги. Зміст основних елементів рішення.

Форми і методи доведення бойових завдань до військ. Бойовий наказ: сутність та зміст. Основи організації взаємодії та управління. Організація всебічного забезпечення бойових дій.

 

Розділ 3. Організація служби військ, основи ротного господарства.

 

Тема 3. Організація служби військ у підрозділі.

 

Основний зміст служби військ. Керівництво службою військ. Вимоги керівних документів щодо організації підготовки особового складу до несення вартової служби.

Охорона та оборона базових таборів. Повсякденна діяльність та внутрішній порядок у базовому таборі.Охорона озброєння, техніки та військових вантажів під час перевезення.

Вимоги керівних документів, щодо організації обліку особового складу у підрозділах. Ведення обліку особового складу у відділенні, взводі, роті.Особливості ведення обліку особового складу в особливий період.Обов’язки посадових осіб по забезпеченню обліку та зберіганню зброї та боєприпасів.

Робота командира по здійсненню контролю, оцінки та аналізу стану справ у підрозділі.Методика підведення підсумків стану справ у підрозділі.

 

Тема 4.  Основи ротного господарства

 

Основи організації ротного господарства. Основи тилового забезпечення підрозділів.Норми забезпечення військовослужбовців основними видами постачання.

Організація господарської діяльності у підрозділі. Організація обліку матеріальних засобів у підрозділі.Отримання та списання матеріальних засобів.Порядок та правила таврування майна, що знаходиться у підрозділі.

 

Підсумковиймодульний контроль з розділів 1, 2, 3.

 

 

 

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань,

 курсових робіт, індивідуальних завдань

 

НЕМАЄ

 

VІ. Інформаційно-методичне забезпечення

 

 1. Бойовийстатут Сухопутних військ. Частина ІІ. Рота, батальйон. – Київ: Видавництво «Варта», 1994.
 2. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІІ. Взвод, відділення, танк. – Київ: Видавництво «Варта», 1995.
 3.  Г.О.Федоренко. Основи управління та прийняття рішень у військовій справі. – Львів: ЛІНУ «Львівська політехніка», 2004. – 188 с.
 4. ИвановД.А., Савельєв В.П. Основы управления войсками. – М.:, Воениздат, 1971. – 384 с.
 5. ИвановД.А., Савельєв В.П. Основы управления войсками в бою. – М.:, Воениздат, 1977. – 389 с.
 6. СтеценкоО.О., Савков П.А. Основи військового управління. Ч.І. Основи управління військами: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2009. – 160 с.
 7. СтеценкоО.О., Савков П.А. Основи військового управління. Ч.ІІ. Основи служби штабів: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2009. – 158 с.
 8. Збірникнормативів з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. – К.: Видавництво “Віпол”, 2001.
 9. Правиларозробки та оформлення оперативних (бойових) документів. – К.: Академія ЗСУ, 1998. – 143 с.
 10. Настанова з оперативної роботи ОВУ ЗСУ, 2008, інв.11524
 11. Інструкція з організації вартової служби Збройних Силах України. - К.: МО, 2012.
 12. Інструкція про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та  боєприпасів у Збройних Силах України. - К.: МО, 2005.
 13. Інструкція з порядку охорони державної таємниці в Міністерстві Оборони України та Збройних Силах України. - К.: МО, 2006.
 14. Інструкція з обліку особового складу Збройних Силах України. - К.: МО, 2014.
 15. Концепція підготовки Збройних Сил України. - К.:МО, 2015.
 16. Методичний посібник: Планування та облік бойової підготовки у з’єднанні, частині, підрозділі. - К.: МО, 2005.
 17. Методичний посібник з основних питань організації повсякденної діяльності військ (сил). - К.: Варта, 2007.
 18. Методичний посібник щодо організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах. - К.: МО, 2014.
 19. Методичні рекомендації щодо ведення обліку бойової підготовки у військових частинах Збройних Сил України. - К.: МО, 2013.
 20. Положення про військове (корабельне)  господарство Збройних Сил України. - К.: МО, 1997.
 21. Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час. - К.: МО, 2002.
 22. Положення про службу військ у Збройних Силах України. - К.: МО, 2005.
 23. Положення зі служби полігонів Сухопутних військ Збройних Сил України. - К.: МО,2008.
 24. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки в механізованих  і танкових підрозділах. - К.: ГКСВ, 2005
 25. Статути Збройних Сил України. - К.: 2010.
 26. Тимчасова настанова з бойової підготовки у Збройних Силах України. - К: МО, 2012.
 27. Тимчасовое керівництво з обліку військового майна у Збройних Силах України. - К.:МО, 2012.
 28. Тимчасова інструкція про порядок організації і проведення перевірок та оцінювання набуття оперативних (бойових) спроможностей у Збройних Силах України. - К.:МО, 2013.
 29. Тимчасова інструкція з індивідуальної підготовки військорвослужбовців. - К.:МО, 2013.
 30. Тимчасова програма індивідуальної підготовки та оцінки особового складу підрозділів Сухопутних військ. - К.:МО, 2012.
 31. Тимчасова програма колективної підготовки та оцінки механізованих та танкових  підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. - К.:МО, 2013.
 
Остання редакція: 12.06.20