Кафедра військової підготовки Університету

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ВИХОВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

 

МОДУЛЬ 1.5. Запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців

І. Завдання навчання

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, зміст поняття корупція та шляхи реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Силах України, теоретико-методологічні основи запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців, механізми імплементації міжнародних стандартів доброчесності та правил етичної поведінки у професійну діяльність військовослужбовців, механізми регуляції професійної діяльності військовослужбовців з урахуванням традицій військової моралі.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

– знати: зміст поняття корупція та шляхи реалізації державної антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України та Збройних силах України; теоретико-методологічні засади запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців; пріоритетні напрями реалізації антикорупційної діяльності у Збройних силах України; місце професійної етики в системі запобігання корупції та вимоги до доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави; механізми регуляції професійної діяльності військовослужбовців з урахуванням традицій військової моралі; механізми імплементації міжнародних стандартів доброчесності та правил етичної поведінки у професійну діяльність військовослужбовців;

– уміти: використовувати знання теоретико-методологічних засад запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців в організації роботи з особовим складом; роз’яснювати реалізацію державної антикорупційної політики в діяльності Міністерства оборони України та Збройних силах України; реалізовувати пріоритетні напрями реалізації антикорупційної діяльності у Збройних силах України; аналізувати механізм корумпованої поведінки та сучасний стан корупційної злочинності; аналізувати зарубіжний досвід боротьби з корупцією та сучасний стан корупційної злочинності; організовувати підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; надавати методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; проводити роз’яснювальну роботу щодо запобігання, виявлення і протидії корупції; використовувати механізми регуляції професійної діяльності військовослужбовців з урахуванням традицій військової моралі; спрямовувати особовий склад на самовдосконалення та підвищення професійного рівня та військово-професійної етики; дотримуватися норм військового етикету у формуванні доброчесної поведінки військовослужбовця.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Статути Збройних Сил України та стройова підготовка.” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетентностями КЗП-10,
КЗП-11та отримати наступні результати навчання РНЗ-11, РНЗ-12, РНЗ-13.

ІІ. Методичні  вказівки

Предметом вивчення модуля є теоретико-методологічні засади запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців, механізми регуляції професійної діяльності військовослужбовців з урахуванням традицій військової моралі, механізми імплементації міжнародних стандартів доброчесності та правил етичної поведінки у професійну діяльність військовослужбовців.

Вивчення модуля “Запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців” базується на знаннях, які отримані здобувачами вищої освіти з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у закладі вищої освіти. Знання та вміння, одержані під час занять, використовуються тими, хто навчається, при вивченні розділів програми військової підготовки: “Методика роботи з особовим складом підрозділів Збройних Сил України”, “Статути Збройних Сил України”, “Основи політичних та правових знань”.

ІІІ. Зміст

Змістовий модуль 1.5.01. Основи антикорупційної діяльності в Збройних силах України.

Соціально-правова характеристика корупції. Сутність та поняття корупції. Причини, види та наслідки корупції. Основні методи та заходи запобігання корупції.

Антикорупційна політика і законодавство у сфері запобігання корупції. Антикорупційна політика України: цілі, завдання, сфери застосування. Основні напрями реалізації антикорупційної політики в Україні. Система антикорупційного законодавства України. Міжнародні акти у сфері боротьби з корупцією. Запобігання та протидія корупції у сфері оборони.

Посадові особи Міністерства оборони, ЗСУ як суб’єкти антикорупційного законодавства. Правила запобігання проявам корупції (заборони і обмеження) в ЗСУ. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Навчальний он-лайн курс з питань запобігання і протидії корупції.

 

Змістовий модуль 1.5.02. Професійна етика військовослужбовця, як основа запобігання корупції.

Сутність та зміст професійної етики військовослужбовця, її основні категорії. Нормативно-правові акти регламентування доброчесної поведінки та професійної моралі діяльності військовослужбовців. Система ідей, принципів, законів, професійної етики військовослужбовця складові пізнання військово-професійної моралі. Аналіз історичного і соціального контексту функціонування військової професійної етики. Професійна етика в системі запобігання корупції.

Традиції та сучасність моральної регуляції професійної діяльності військовослужбовців. Імплементація міжнародних стандартів доброчесності та правил етичної поведінки у професійну діяльність військовослужбовців.

Місце військового етикету у професійно-етичному комплексі. Дотримання норм військового етикету у формуванні доброчесної поведінки військовослужбовця. Заходи забезпечення етичних норм поведінки в діяльності військовослужбовців.

ІV. Розподіл навчального часу

 

Шифр та найменування змістових модулів

Усього

годин

З них

 

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 1.5.01.

Основи антикорупційної діяльності в Збройних силах України

12

6

6

 

Змістовий модуль 1.5.02.

Професійна етика військовослужбовця, як основа запобігання корупції

18

8

10

 

Всього за модуль

30

14

16

МК

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт  (проектів), індивідуальних завдань

НЕМАЄ

VI. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

1. Конвенція ООН проти корупції, прийняти на 58 сесії Генеральної Асамблеї

2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІ

3. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

4. Закон України « Про правила етичної поведінки» від 17.05.2012 року №4722-VI.

5. Кодекс честі офіцера Збройних Сил України.

6. Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. Від 15 березня 2017 року.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції»

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 601-р «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 765-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2017 рік»

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 86-р  «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік»

12. Рішення НАЗК від 06  вересня  2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

13. Рішення НАЗК від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»

14. Рішення НАЗК від 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»

15. Рішення НАЗК від 22 червня 2017 року № 234 «Про затвердження Стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017 – 2020 роки та планів з її реалізації»

16. Рішення НАЗК від 22 вересня 2017 року № 734 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб»

17. Рішення НАЗК від 29 вересня  2017 року № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»

18. Бринцев В.В. Етика військового управління: навч. посіб. – К.: НУОУ, 2011.
 – 92 с.

19. Виховання доброчесності та зниження ризиків корупції: навч. посіб. – К.:НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018 – 252 с.

20. Запобігання корупції підручник / [Б.М.Головкін, В.Ф. Оболонцев, М.В. Романов та ін.]; за заг. ред.. Б.М. Головкина. – Харків: Право, 2019. – 296 с.

21. Морально-етична культура військового керівника: підручник / В.Ф.Барановський, Л.М.Будагьянц, Н.А.Бондаренко, СО.Гудков, Є С.Катаєв, Ю.С.Красильник, Л.В.Олійник, В.І.Осьодло, Ю.П.Тимофеєв /під заг. ред. СО.Гудкова, - К.,НУОУ, 2010. –308 с.

 

Допоміжна література та джерела

1. Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року №251-V).

2. Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року №2476-IV).

3. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року №252-V).

4. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року №253-V).

5. Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) Багатостороння угода (не СНД)|Статут від 05.05.1998.

6. Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GREKO).

7. Варій М.Й. Морально-психологічний стан військ: Навч. посіб. – Львів: ВІ ДУ „ЛП”, 2000.

8. Концепція лідерства за стандартами армій країн НАТО (Conception of liderchip in accordance with the armies standards of NATO countries): навчальний посібник. К.: НУОУ  ім. Івана Черняховського, 2018. – 252с.

9. Морально-психологічне забезпечення підрозділів Збройних сил України Київ.: підручник/  [А.О. Кобзар, В.Т. Марценківський, П.М. Слюсаренко та ін.]. - К: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 496 с.

10. Ріпа Л.А., Бондаренко Н.А. Офіцеру про дипломатичний етикет. –К.,2003.– 136 с.

11. Анкета самооцінки зміцнення етичних основ і процес експертної оцінки. Діагностичний інструмент для національних оборонних інституцій: посібник НАТО, 2015. – 22 с.

12. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 5-е вид. – К.: Либідь, 2004. – 287 с.

Інформаційні ресурси

1. Навчальний ОН-ЛАЙН курс з питань запобігання і протидії корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bitec.nuou.org.ua/?page_id=620

2. Завдання щодо запобігання корупції в Збройних Силах України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:   www.mil.gov.ua/news/2018/11/01/zavdannya-shhodo-zapobigannya-korupczii-v-zbrojnih.

3. Про запобігання корупції в Міністерстві оборони України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://defence-anticor.in.ua/preventing-corruption.

4. Звіт антикорупційної діяльності Міністерства оборони України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://defence-anticor.in.ua/files/files/Defence... · Файл PDF.

Остання редакція: 11.06.20