Кафедра військової підготовки Університету

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

Модуль 1.1. Статути Збройних Сил України та стройова підготовка.

 

І. Завдання навчання

Завданням модулю є вивчення основних положень статутів Збройних Сил України, формування у майбутніх офіцерів запасу практичних навичок у виконанні обов’язків при несенні служби в добовому наряді, у виконанні стройових прийомів на місці, під час руху та в складі підрозділу, розвиток здатностей, які забезпечують якісне виконання вимог статутів внутрішньої служби, гарнізонної та вартової служби, дисциплінарного та стройового статутів у повсякденній службовій діяльності та підтримання військової дисципліни у підрозділі.

Модуль включає два змістових модулі:

1.1.01 Статути Збройних Сил України;

1.1.02 Стройова підготовка.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

знати: положення та вимоги статутів Збройних Сил України, інших керівних документів; роль та місце статутів Збройних Сил України в забезпеченні повсякденної життєдіяльності; загальні права та обов’язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх взаємовідносини; обов’язки основних посадових осіб підрозділів; форми та методи роботи командира підрозділу з підтримання внутрішнього порядку та високої військової дисципліни; обов'язки солдата (матроса), командира взводу (групи, башти), порядок та правила виконання стройових прийомів без зброї та зі зброєю на місці та під час руху, порядок управління строєм.

уміти: застосовувати вимоги статутів Збройних Сил України під час виконанні загальних обов'язків командира взводу (групи,башти) та за первинною посадою; точно виконувати та правильно застосовувати положення статутів Збройних Сил України при несенні внутрішньої, вартової та гарнізонної служб, організації життя та побуту особового складу підрозділу; навчати особовий склад підрозділу у дусі неухильного виконання вимог статутів Збройних Сил України, розвивати у підлеглих свідоме відношення до виконання військового обов'язку та особисту відповідальність за захист Батьківщини; особисто виконувати вимоги статутів Збройних Сил України та вимагати їх виконання від підлеглих; підтримувати внутрішній порядок в підрозділі. Виконувати обов’язки командира та військовослужбовців перед шикуванням і в строю, контролювати дотримання дисципліни підлеглими в строю, управляти строєм підрозділу; швидко і чітко виконувати стройові прийоми на місці та під час руху без зброї та зі зброєю, правильно діяти у строях взводу та роти в пішому порядку та впевнено управляти ними; організовувати та методично правильно проводити заняття.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Статути Збройних Сил України та стройова підготовка” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетентностями КЗП-1, КЗП-2, КЗП-3 та отримати результати навчання РНЗ-1, РНЗ-2, РНЗ-3.

ІІ. Методичні вказівки

Предметом модуля є вивчення основних положень статутів Збройних Сил України, теоретичних засад практичної роботи командирів з організації діяльності особового складу підрозділів як у мирний, так і воєнний час (особливий період) та в умовах проведення антитерористичної операції.

В результаті вивчення модуля громадяни, які проходять військову підготовку, повинні знати місце і роль статутів Збройних сил України, їх вимоги до професійної діяльності командира та військовослужбовців під час виконання службових обов’язків, шляхи та способи організації повсякденної діяльності підрозділів, внутрішнього порядку, підтримання військової дисципліни, організації служби добового наряду, несення вартової служби, а також набути навички із стройової підготовки.

Зміст модуля вивчати на групових і практичних заняттях.

Вивчення положень загальновійськових статутів на групових і практичних заняттях здійснювати в обладнаних класах, спеціалізованих містечках, приміщеннях для розміщення підрозділів та інших місцях, де є можливість показати і надати практику тим, хто навчається, у виконанні вимог статутів і керівних документів.

На групових заняттях детально вивчати статті статуту з підтвердженням прикладів із практики бойової підготовки військ і повсякденному житті підрозділів військової частини. Завершувати групові заняття рішенням тих, хто навчається, різного роду завдань, проблемних ситуацій, які дозволяють закріпити отриманні знання.

Для забезпечення наочності занять технічні засоби навчання. 

На практичних заняттях вивчати порядок збереження, видачі зброї та боєприпасів, інвентарю та обладнання, дії особового складу з виконання  розпорядку дня, з дотримання зразкового повсякденного порядку в підрозділі, вивчення обов’язків днювального (чергового) роти, вартового і підготовку їх до несення служби.

При відпрацюванні елементів стройової підготовки рекомендовано застосовувати звукові прилади та музичний супровід для напрацювання навичок одночасного виконання стройових прийомів.

Навчальний матеріал, що не потребує особливих пояснень викладача, громадяни вивчають самостійно та з використанням технологій дистанційного навчання.

Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку. Розроблені для проведення заліку питання (тести) мають забезпечувати перевірку знань та умінь тих, хто навчається, з усього програмного матеріалу.

 

ІІІ. Зміст

Змістовий модуль 1.1.01. Статути Збройних Сил України.

Військовослужбовці та відносини між ними. Обов’язки, права та відповідальність військовослужбовців. Загальні права та обов’язки військовослужбовців. Начальники та підлеглі. Обов’язки солдата (матроса) та командира взводу. Порядок віддання та виконання наказів.

Основні положення дисциплінарного статуту ЗСУ. Заохочення. Стягнення за порушення військової дисципліни. Порядок накладення і виконання дисциплінарних стягнень.

Внутрішній порядок й організація служби добового наряду. Розміщення військовослужбовців. Розподіл часу та повсякденний порядок. Звільнення з розташування військової частини, відпустка та відрядження військовослужбовців. Утримання приміщень. Організація служби добового наряду. Добовий наряд військової частини. Добовий наряд роти. Порядок зберігання та видачі стрілецької зброї та боєприпасів. Обов’язки чергового та днювального роти.

Основні положення статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ. Загальні положення. Організація та несення вартової служби. Права та обов’язки осіб варти. Гарнізонна служба. Чергування у гарнізоні. Застосування фізичної сили та зброї особовим складом варти. Розвід та зміна варти. Зміна чатових. Перевірка варт. Внутрішній порядок у вартах.

 

Змістовий модуль 1.1.02. Стройова підготовка.

Стройові прийоми та рух без зброї. Стройове положення, повороти на місці, рух стройовим і похідним кроком. Виконання команд «СТАВАЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ВІЛЬНО. Управління строєм. Стройові прийоми без зброї. Вихід зі строю та повернення в стрій. Підхід до начальника та відхід від нього. Повороти під час руху. Військове вітання у строю на місці та під час руху. Обов’язки командира та військовослужбовців перед шикуванням та в строю.

Розгорнутий стрій. Похідний стрій. Повороти у складі підрозділу під час руху. Перешикування з розгорнутого у похідний стрій.

Стройові прийоми та рух зі зброєю. Стройові прийоми зі зброєю. Повороти і рух зі зброєю Військове вітання зі зброєю у строю. Військове вітання зі зброєю поза строєм.

ІV. Розподіл навчального часу

модулю 1.1. Статути Збройних Сил України та стройова підготовка

Шифр та найменування змістових модулів

Усього

годин

З них

Звіт-ність

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 1.1.01.

Статути Збройних Сил України

27

14

13

 

Змістовий модуль 1.1.02.

Стройова підготовка

18

10

8

 

Всього за модуль

45

24

21

МК

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт  (проектів), індивідуальних завдань

НЕМАЄ

VI. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

1. Статути Збройних Сил України (затверджені Законами України від 24 березня 1999 року № 548 – ХІV; № 551 – ХІV; № 550 – ХІV; № 549 – ХІV).

2. Конспект лекцій “Статути Збройних Сил України”.  Київ. 2003.

 

Допоміжна література та джерела

1. Методичні рекомендації щодо підготовки та несення служби на блокпосту. Київ.2015.

2. Методичні рекомендації щодо дій під час несення служби на блокпостах в умовах наступу і оборони, затримання озброєних злочинців. Київ.2015.

3. Методика стройової підготовки. Київ: МОУ, 2001.

4. Стройова підготовка. Методичний посібник. Київ: Видавництво «Варта», 2001. 206 с.

Інформаційні ресурси

В якості інформаційного ресурсу використовується мережа Internet.