Кафедра військової підготовки Університету

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

 

Модуль 2.1. Методика роботи з особовим складом.

 

І. Завдання навчання

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, основи методики роботи з особовим складом, управлінської діяльності, психології особистості воїна та військового колективу, організацію процесу виховання та навчання, інформаційної роботи та національно-патріотичної підготовки в підрозділі, основи методики формування моральної та психологічної готовності з метою забезпечення якісного виконання підрозділом завдань за призначенням.

Сформувати у громадян навички індивідуально-виховної роботи з особовим складом, організації внутрішньо-комунікаційної роботи, підтримання належного рівня морально-психологічного забезпечення особового складу, стану військової дисципліни та правопорядку.

Розвивати у тих, хто навчається, творче мислення, вміння самовдосконалюватись та організаційні здібності.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

знати: - основи військового управління та організацію управлінської діяльності командира з врахуванням досвіду ООС (АТО), характер та стилі управлінської діяльності; характеристику особистісних якостей командира (начальника), та вплив на управління і морально-психологічний стан підрозділу; напрями роботи з особовим складом командира та заступника з МПЗ в повсякденній діяльності підрозділу; особливості роботи з особовим складом в підрозділах під час підготовки й виконання завдань за призначенням; основні принципи і методи військового навчання у підрозділі. зміст, мету, основні напрями та методику інформаційно-пропагандистського забезпечення та інформування особового складу; психологічні основи вивчення особистості військовослужбовця та військового колективу; основи формування моральної та психологічної готовності до виконання завдань за призначенням; зміст, мету та завдання індивідуально-виховної роботи в системі виховання особового складу; методику роботи командира (начальника) щодо зміцнення військової дисципліни підрозділу.

уміти: здійснювати управління психолого-педагогічною діяльністю та роботою з особовим складом в різних умовах обстановки відповідно до норм законодавства; організовувати морально-психологічне забезпечення та внутрішньо-комунікаційну роботу, проводити національно-патріотичну підготовку з військовослужбовцями та інформування в підрозділі; виховувати у підлеглих почуття патріотизму, відданості Україні, гуманізму та людяності, на традиціях дружби і військового братерства, національної свідомості та особистої відповідальності за захист Батьківщини; застосовувати методики вивчення психології особистості військовослужбовця та військового колективу, психологічного забезпечення підрозділів до різних видів військової діяльності, формувати у особового складу високі морально-психологічні якості; вчити підлеглих до виконання завдань у складних  умовах обстановки; організовувати і проводити індивідуально-виховну роботу в підрозділі, застосовувати методику виявлення причин порушень і конфліктів у військових колективах та методи роботи щодо їх попередження і розв’язання, проводити роботу з аналізу, оцінки та підбиття підсумків стану військової дисципліни у підрозділі.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Методика роботи з особовим складом” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти професійними компетентностями КЗП-13, КЗП-14та отримати результати навчання РНЗ-14, РНЗ-15.

ІІ. Методичні  вказівки

Предметом модуля є вивчення основ військового управління, сутності та принципів військово-педагогічного процесу, основ військової психології, форм і методів організації виховання військовослужбовців, психологічної підготовки особового складу. Наукову основу модуля складає положення Воєнної доктрини України, теорія і практика військового будівництва. Методологічну основу викладання модуля складають – військова педагогіка та психологія, досвід ведення бойових дій в районах проведення ООС (АТО) на сході України.

Вивчення модуля “Методика роботи з особовим складом підрозділів Збройних Сил України” базується на знаннях, які отримані громадянами з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Знання та вміння, отримані під час занять, використовуються тими, хто навчається, при вивченні тематики програми військової підготовки: загальновійськова підготовка, тактична і тактико-спеціальна підготовка, військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.

ІІІ. Зміст

Змістовий модуль 2.1.01. Організація управлінської діяльності.

Сутність і зміст управлінської діяльності командира. Мета, завдання, форми і методи управління. Демократизація управління. Особливості управлінської діяльності командира військового підрозділу в умовах виконання бойових завдань з урахуванням досвіду АТО (ООС). Морально-психологічні аспекти управління навчально-бойовою та бойовою діяльністю підрозділу.Основні функції, прийоми і засоби управління та психологічні особливості діяльності військових керівників. Стимулюючі умови виконання бойового завдання. Алгоритм дій командира щодо успішного управління бойовою діяльністю підрозділу

Характер та стиль управлінської діяльності командира підрозділом. Базові принципи поведінки офіцера. Авторитет командира та його різновиди.

Сутність поняття “лідерство”. Лідерство як психологічний феномен. Класифікація рис військового керівника – лідера. Типи лідерства. Сутність авторитарного та демократичного стилів керівництва. Впливи і влада як засоби здійснення управлінської діяльності.

 

Змістовий модуль 2.1.02. Методика роботи з особовим складом.

Методологічні основи роботи з особовим складом військового підрозділу.  Система, зміст, складові роботи з особовим складом в підрозділі. Напрями роботи з особовим складом, їх зміст, завдання, види, форми, методи та засоби. Основні завдання та зміст роботи командира при організації внутрішньо-комунікаційної та соціально-правової роботи.

Педагогічні основи роботи з особовим складом військового підрозділу. Загальна характеристика навчально-виховного процесу. Основні принципи, методи і форми військового навчання та виховання.

Зміст, мета, основні напрями, види, принципи, завдання, методика, форми та методи інформаційно-пропагандистського забезпечення та інформування особового складу.

Організація внутрішньо-комунікаційної роботи та національно-патріотичної підготовки в підрозділі. Методика підготовки та проведення занять з національно-патріотичної підготовки. Підготовка та практика проведення інформування особового складу.

Сутність і зміст індивідуально-виховного впливу на військовослужбовців підрозділу, його основні напрямки, форми, методи та завдання. Системність в роботі посадових осіб підрозділу щодо морально-психологічного впливу на особовий склад. Основні обв’язки командирів усіх ступенів щодо проведення індивідуально-виховної роботи в підрозділі. Методика планування заходів з індивідуально-виховної роботи. Особливості здійснення індивідуально-виховного впливу на різні категорії особового складу. Практика ведення педагогічних щоденників.

Психологічні основи роботи з особовим складом військового підрозділу.

Психологічні основи вивчення особистості військовослужбовця. Поняття особистості у психології. Соціально-психологічна структура особистості військовослужбовця. Система психолого-педагогічних методів вивчення індивідуальних психологічних особливостей особистості військовослужбовців. Психологічні проблеми особистості в умовах діяльності у бойовій обстановці.

Сутність і структура психології військового колективу. Військовий колектив як суб’єкт військової діяльності. Стадії розвитку колективу. Соціально-психологічна основа військового колективу. Основні властивості колективу. Колективний настрій. Психологічна характеристика взаємовідносин різних категорії особового складу. Роль командира у формуванні колективу.

Основи морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військових підрозділів. Складові морально-психологічного забезпечення діяльності військового підрозділу. Психологічне та інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності військового підрозділу. Особливості проведення заходів морально-психологічного забезпечення діяльності військового підрозділу в умовах виконання бойових завдань з урахуванням досвіду АТО (ООС).

Мета, завдання, форми, методи, організація психологічного забезпечення різних видів військової діяльності. Формування психологічної готовності до виконання завдань за призначенням, підтримання належного рівня військової дисципліни. Психологічна здатність та готовність  військовослужбовця (військового колективу). Процес формування стану психологічної готовності та її рівні.

Моральна готовність військовослужбовця: сутність, методи формування. Особливості формування моральної та психологічної готовності при підготовці та несенні внутрішньої та вартової служби. Етапи підготовки до несення внутрішньої та вартової служби. Алгоритм діяльності командира під час підготовки та несення внутрішньої та вартової служби особовим складом.

Методика роботи командира підрозділу щодо дотримання статутних правил взаємин у військовому колективі. Характерні ознаки елементів нестатутних взаємин в підрозділі, психологічні основи профілактики нестатутних взаємин.

Сутність військової дисципліни та її психологічні засади. Методика роботи командира щодо зміцнення військової дисципліни у підрозділі. Аналіз та оцінка стану військової дисципліни Профілактика правопорушень. Робота посадових осіб щодо попередження суїцидальних проявів серед військовослужбовців. Особливості проведення профілактичної бесіди з військовослужбовцями, схильними до порушень військової дисципліни.

Методика роботи командира щодо ведення дисциплінарної практики та підбиття підсумків стану військової дисципліни у підрозділі. Практика аналізу та підбиття підсумків стану військової дисципліни.

ІV. Розподіл навчального часу

 

Шифр та найменування змістових модулів

Усього

годин

З них

Звіт-ність

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 2.1.01.Організація управлінської діяльності.

8

4

4

 

Змістовий модуль 2.1.02.Методика роботи з особовим складом.

37

20

17

 

Всього за модуль

45

24

21

МК

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт  (проектів), індивідуальних завдань

НЕМАЄ

VI. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

1. Конституція (1996). Конституція України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 23 травня 2016 року. (Офіційний текст). Видавництво законодавчої та навчальної літератури. Видавець Паливода А.В. 

2. Воєнна доктрина України. Затверджена Указом Президента України від 24.09.15. №/2015.

3. Про оборону України / Закон України від 06.12.91. № 1933-ХІІ.

4. Про Збройні Сили України / Закон України від 06.12.91. № 1935-XII.

5. Про забезпечення функціонування української мови як державної. Закон України від 25.04.19. № 2704-VIII/.

6. Статути Збройних Сил України. Затверджені законами України від 24 березня 1999 року № 548, 549, 550, 551 - XIV.

7. Про стратегію національно-патріотичного виховання. Указ Президента України від 18.05.2019. № 286/2019.

8. Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді / Указ Президента України від 25.10.2002 р. № 948/2002.

9. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки / Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015.

10. Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України / Указ Президента України від 01.02.2007. № 66/2007.

11. Про зміцнення військової дисципліни у Збройних Силах України / Наказ Міністра оборони України №11 від 19.04.97.

12. Про Кодекс честі офіцера Збройних Сил України / Наказ Міністра оборони України від 31.12.99. № 412.

13. Про впровадження психологічної підготовки особового складу в навчальний процес підготовки органів управління та військ (сил) / Наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 16.11.12. № 240.

14. Про затвердження Положення про клуби військових частин Збройних Сил України / Наказ Міністра оборони України від 14.05.12. № 319.

15. Про затвердження Концепції підготовки Збройних Сил України / Наказ Міністерства оборони України від 22.02.16. № 95.

16. Про затвердження Бойових  статутів  механізованих і танкових військ Сухопутних Військ Збройних Сил України / Наказ Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30.12.16р. Частина ІІ та від 25.05.16р. № 238. Частина III.

17. Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України / Наказ Міністерства оборони України від 19.09.16 № 27.

18. Про затвердження Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах України. Наказ Міністерства оборони України від 24.10.16. № 553.

19. Про затвердження Інструкції з організації забезпечення Збройних Сил України технічними засобами пропаганди. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 18.11.16 № 428.

20. Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України / Наказ Міністерства оборони України від 14.12.16. № 685.

21. Про затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України / Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.17. № 4.

22. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України/ Наказ Міністерства оборони України № 608 в редакції від 21.11.17.

23. Про затвердження Інструкції з організації національно-патріотичної підготовки у Збройних Силах України / Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 28.03.17. № 108.

24. Про заходи щодо попередження пияцтва у Збройних Силах України / Наказ Міністерства оборони України від 20.04.17 № 233.

25. Про затвердження Положення про структури морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України / Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 29.05.17 № 183.

26. Настанова з морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України. Затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 27.04.18 № 173.

27. Про затвердження Положення про кімнату традицій у Збройних Силах України / Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 05.09.18. № 299.

28. Організаційно-методичні вказівки щодо організації морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України на поточний рік.

29. Система роботи посадових осіб щодо морально-психологічного впливу на особовий склад Збройних Сил України під час повсякденної діяльності військ (сил). Затверджена начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України від 25.06.19.

30. Система роботи посадових осіб щодо морально-психологічного впливу на особовий склад Збройних Сил України в ході виконання завдань за призначення та під час відновлення боєздатності. Затверджена начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України від 25.06.19.

31 Бойко О.В., Мацевко Д.В., Романишин А.М. Психолого-педагогічний практикум лідерства командира взводу (роти): Навчально-методичний посібник. – Львів: АСВ, 2009. – 161 с.

32. Військова психологія та педагогіка: інноваційний підхід.Ч.1./колектив авторів; за заг. Ред. С.Д. Максименка. – К.:  НУОУ, 2012 – 472 с.

33. Військове виховання: історія, теорія та методика: Навчальний посібник / За редакцією кандидата педагогічних наук, доцента В.В.Ягупова. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 572 с.

34. Горбатюк О.М., Кобзар А.О., Слюсаренко П.М. Морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення бою: альбом схем. – К.: НУОУ, 2019. – 44 с.

35. Динамічне психологічне вивчення особового складу/ Баношенко В.О., Копаниця Н.І., Литвиненко Е.С. Солодовніков В.Є. – К.: СПЦ ЗСУ, 2009. – 60 с.

36. Інформаційно-комунікативні технології в гуманітарній сфері Збройних Сил України: досвід, проблеми, перспективи: Підручник/ В.І. Осьодло, В.В. Стасюк, В.П. Шевчук та ін.; за заг. ред. В.Г. Радецького. – К.: НАОУ, 2007. – 492 с.

37. Методичні рекомендації командиру взводу щодо організації дій підрозділу з  урахуванням досвіду проведення Антитерористичної операції. Навчальний посібник. / П.П. Ткачук та ніші. – Львів: НАСВ, 2016 – 330 с.

38. Морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень: Навчально-методичний посібник / Бабенко М.С., Ротань М.П.: К.: ВГІ НАОУ, 2000 ‒ 208 с.

39. Морально-психологічне забезпечення підрозділів Збройних Силах України: підручник / [А.О. Кобзар, П.М. Слюсаренко, В.Т. Марценківський, та ін.]; за заг. ред. А.О. Кобзаря. – К.: НУОУ, 2018. – 404 с.

40. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник: у 2 ч. Ч. І. / [В.М. Вилко, В.М. Грицюк, В.Г. Дикун та ін.]; за заг. ред. В.В. Стасюка. – К.: НУОУ, 2012. – 464 с.

41. Психологія управління військами / Стасюк В.В.: Підручник. – К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2014. – 540 с.

Допоміжна література та джерела

1. Афонін Є.А. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми. – К.: 1994.

2. Варій М.Й. Неформальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект. – Львів, 1997. – 39 с.

3. Варій М.Й. Основи соціальної психології військового колективу. – Л.: Сполом, 2000. – 249 с.

4. Варій М.Й. Оцінка соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі. – Львів, 1996. – 60 с.

5. Комісія УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я. Перша психологічна допомога. – Львів: Друкарські куншти. 2015. – 184 с.

6. Коваль М.А., Коваль А.М. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. К. – ВІТІ НТУУ «КПІ», 2005. – 232 с.

7. Методичний посібник з основних питань організації повсякденної діяльності військ (сил). – К.: Варта. – МО України, 2007. – 647 с.

8. Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2020 навчальний рік / М.В. Герасименко, А.Б.Дейко, В.В.Мараєва, О.А.Мацагор та ін. / За заг. Ред. Н.А. Агаєв. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 20. – 165 с.

9. Первинна психологічна допомога і реабілітація в бойових умовах: Навчально-методичний посібник / А.М.Романишин, О.В.Бойко, І.М. Гузенко. – Львів: АСВ, 2014. – 140с.

10. Стасюк В.В. Військова психологія видородової діяльності: Підручник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів. – К. : ПП Золоті ворота, 2012. – 458 с.

11. Технології соціальної роботи з військовослужбовцями / Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді Головне управління виховної роботи Міністерства оборони України / І.В. Пєша (упоряд.). – К., 2003. – 335 с.

12. Ягупов В.В. Військова дидактика: Навч. посіб. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ Київський університет, 2000. — 399 с.

13. Ягупов В.В., Єрохін С.Г., Кожедуб О.В., Кирик В.Л., Копаниця О.В. Військове виховання: історія, теорія та методика. – К., 2002. – 560 с.

14. Ягупов В/В. Військова й соціальна психологія. – К.: ВПЦ Київський університет, 2000. – 522 с.

 

Інформаційні ресурси

 

1. Про внесення змін до "Закону України про військовий обов’язок та військову службу" (щодо особливостей звільнення з військової служби). [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  https://petition.president.gov.ua/petition/65364.

2. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах / Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 №641 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-

3. Петренко В.М. Методика виховної роботи у військових підрозділах. – Методичка. Індивідуальна виховна робота  з особовим складом підрозділу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uchebnik-online.net/book/338-metodika-vixovnoyi-roboti-u-vijskovix-pidrozdilax-metodichka-petrenko-vm/33-62-individualna-vixovna-robota-z-osobovim-skladom-pidrozdilu.html.

4. Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення. Методика аналізу та підведення підсумків стану військової дисципліни у військовій частині та підрозділі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://medbib.in.ua/metodika-analizu-pidvedennya-pidsumkiv-stanu.html.

5. Психологічна структура особистості, як основа індивідуальної роботи з військовослужбовцями. Методика роботи з гуманітарних питань Навчальний посібник Донецьк 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://skaz.com.ua/voennoe/11986/index.html?page=3.

6. Форми і методи соціальної роботи з військовослужбовцями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sessiya.com.ua/moreinfo.php?diplomID=3486.

7. Організація індивідуальної виховної роботи в підрозділі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_212362_organizatsiya-individualnoi-vihovnoi-roboti-v-pidrozdili.html.

8. Методичні рекомендації (профілактика порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, профілактика попередження суїцидальних проявів серед військовослужбовців, методика підведення підсумків службово-бойової діяльності та стану військової дисципліни тощо). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mil.univ.kiev.ua/files/161_238475.pdf.

9. Методика проведення основних форм виховної роботи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_212368_metodika-provedennya-osnovnih-form-vihovnoi-roboti.html.

10. Навчально-методичний посібник За редакцією генерал-майора Л. А. Ріпи– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibl.com.ua/pshologiya/570/index.html.

11. Альохін І.А. Військова педагогіка. Підручник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/144698/pedagogika/literatura#694.

12. Методика визначення та профілактика суїцидальної поведінки у військовому підрозділі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.org/4-147182.html.