Кафедра військової підготовки Університету

ВІЙСЬКОВИЙ ТИЛ

І. Завдання навчання

 

Навчити громадян, які проходять військову підготовку, організації тилового забезпечення підрозділів, військових частин під час збройних конфліктів та в основних видах загальновійськового бою; формувати у них практичні навички в плануванні тилового забезпечення підрозділів, військових частин; розвивати у тих, хто навчається, уміння  управлінню службою (тилом) як у мирний, так і воєнний час (особливий період) та в умовах проведення Операції Об’єднаних Сил.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

- знати:  організацію і порядок тилового забезпечення військових частин; організацію військового господарства військової частини; основи бойової готовності військового тилу;

- вміти:  організовувати і здійснювати тилове забезпечення військової частини в ході ведення загальновійськового бою, під час виконання завдань у стабілізаційних, специфічних діях військ, спеціальній операції та в міжнародних миротворчих операціях; організувати ведення військового господарства у військовій частині під час повсякденної діяльності, в умовах воєнного та надзвичайного стану; розробляти заходи тилового забезпечення по службі тилу в планах бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки військової частини та організовувати їх виконання відповідно до своєї спеціальності; організовувати і здійснювати управління службою тилу під час підготовки та в ході бойових дій.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Військовий тил” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними військово-професійними компетенціями:  КСП-1, КСП-2 та отримати наступні результати навчання: РНВС-1, РНВС-2, РНВС-3, РНВС-4. 

 

ІІ. Методичні вказівки

 

1. Предметом модуля є вивчення організації тилового забезпечення підрозділів та військових частин. Науковою основою модуля є положення Воєнної доктрини України, теорія і практика тилового забезпечення військ. Методологічну основу викладання модуля складають військова психологія і педагогіка та положення про тилове забезпечення підрозділів, військових частин.

Вивчення модуля “Військовий тил” базується на навчальному матеріалі, вивченому здобувачами вищої освіти у закладі вищої освіти з навчальних дисциплін: менеджмент, фінанси, аудит, логістика, а також на навчальному матеріалі розділів: загальновійськова підготовка, організація та методика роботи з особовим складом, тактична і тактико-спеціальна підготовка. 

Знання та вміння, одержані під час занять, використовуються громадянами при вивченні модулів: “Організація матеріального забезпечення по службі тилу”, “Експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби”.

2. Вивчення розділів і тем модуля здійснювати у в послідовності, яка відповідає розділу ІV даної програми. 

В результаті вивчення 1 розділу громадяни   повинні знати роль і задачі військового тилу, підготовку, розміщення і переміщення тилу, матеріальне забезпечення підрозділів і частин, основи управління військовим тилом, основи планування тилового забезпечення військ, тилове забезпечення механізованого батальйону, батальйонної тактичної групи при веденні бойових дій, методику управління тилом (службою тилу) батальйонної тактичної групи в умовах локального воєнного конфлікту, роботу начальників служб тилу під час планування тилового забезпечення.

Основною метою вивчення 2 розділу вважати знання основ бойової готовності військового тилу, організацію і методику бойової підготовки підрозділів і військових частин тилу.

При вивченні модуля повинні знайти відображення основні положення тилового забезпечення підрозділів та частин на сучасному етапі. Під час занять показувати значення тилового забезпечення для підтримання бойової готовності військ та розглядати приклади, пов’язані з повсякденною діяльністю військ, особливо під час проведення Операції Об’єднаних Сил.

3. Вивчення модуля здійснювати шляхом проведення наступних видів занять: лекції, семінарські, групові заняття та групові вправи, практичні заняття, тактико-спеціальні навчання (командно-штабні тренування), консультації.

Лекції читати з метою надання громадянам систематизації наукових знань, звернути увагу на найбільш складні і вузлові питання програмного матеріалу. Викладання навчального матеріалу повинно спиратися на приклади із повсякденної діяльності військ підкріплюватися досвідом військових дій, навчань та виконання миротворчих місій. Лекції з модулю читати з метою вивчення громадянами ролі і задач військового тилу, основ управління військовим тилом та основ його бойової готовності. Лекції проводити у формі діалогу з громадянами, широко застосовувати при цьому проблемний метод та його елементи. Реалізацію принципу наочності навчання під час лекційних занять досягати шляхом використання технічних засобів передавання інформації, плакатів та схем з порядком матеріального забезпечення. З метою ефективного використання навчального часу громадян доцільно забезпечити опорними конспектами та роздавальні матеріали з тематики лекції.

Науково-педагогічні працівники повинні чітко доступно викладати навчальний матеріал, даючи можливість законспектувати його основні положення.

Семінарські заняття проводити з основних і найбільш складних питань модуля. а саме з теми “Тилове забезпечення батальйонної тактичної групи при веденні бойових дій ”

Вони мають за мету поглибити і закріпити знання, отримані на лекціях і у процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою, прищеплювати навички пошуку і удосконалення навчального матеріалу. На семінарських заняттях громадяни повинні навчитися вести дискусії, полеміку, обґрунтовувати і відстоювати свої думки, спростовувати помилкові погляди своїх товаришів, вести наукові суперечки. Питання на семінарські заняття повинні формулюватись таким чином, щоб на них не було готової відповіді в підручниках і лекціях. 

Для підготовки громадян до семінарських занять на кафедрі відпрацьовуються завдання, які видаються їм після проведення першого заняття з теми семінару.

Групові заняття – це вид навчального заняття, за яким науково-педагогічний працівник пояснювально-лекційним методом викладає новий навчальний матеріал, методом опитування контролює засвоєння раніше вивченого матеріалу, тим самим домагається його закріплення методом творчих рекомендацій, спрямовує самостійну роботу громадян.

Основною метою групових занять вважати детальне вивчення тилового забезпечення підрозділів та військових частин в ході ведення загальновійськового бою, під час виконання завдань у стабілізаційних, специфічних діях військ, спеціальній операції та в міжнародних миротворчих операціях, організації ведення військового господарства у військовій частині під час повсякденної діяльності, в умовах воєнного та надзвичайного стану, заходи тилового забезпечення по службі тилу в планах бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки військової частини та організовувати їх виконання відповідно до своєї спеціальності, організації управління службою тилу під час підготовки та в ході бойових дій.

Для проведення групових занять використовувати різні методи та прийоми навчання: пояснення навчального матеріалу, показ зразків документів та порядок їх розробки та оформлення, докладне пояснення порядку планування тилового забезпечення використовуючи при цьому стенди, плакати, макети місцевості, топографічні карти.

Проведення практичних занять спрямовувати на прищеплення громадянам практичних навичок в плануванні та складанні розрахунків потреби та забезпеченості підрозділів матеріальними засобами служб тилу, оформленні робочих карт начальників служб тилу.

На практичних заняттях поглиблювати та закріплювати теоретичні знання громадян, виховувати у них самостійність, ініціативу у виконанні функціональних обов’язків посадових осіб служб тилу, формувати штабну культуру при оформленні документів. 

Практичні заняття забезпечити бланками формалізованих документів та топографічними картами.

З метою активізації роботи громадян на заняттях використовувати задачі проблемного характеру, рішення яких вимагає логічного мислення і сприяє розвитку творчих здібностей громадян.

Для забезпечення якісної підготовки громадян до практичних занять передбачити проведення консультацій. 

Обчислювальну техніку використовувати на практичних заняттях для проведення необхідних розрахунків щодо визначення потреби підрозділів в матеріальних засобах служб тилу. 

Групові вправи повинні бути спрямовані на прищеплення громадянам практичних навичок в плануванні організації тилового забезпечення підрозділів і військових частин в основних видах бою. Групові вправи, які входять до складу комплексних тактико - спеціальних завдань за видами бою, проводити у тісному взаємозв’язку з заняттями з модулів: “Тактика (в т.ч. інженерне забезпечення, радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів, організація військового зв’язку, військово-медична підготовка)”, “Організація матеріального забезпечення по службі тилу”. Для проведення групових вправ використовувати розроблені на кафедрі і затверджені установленим порядком плани (задуми), методичні розробки. Для підготовки до групових вправ видавати громадянам тактико-спеціальні завдання за 1-2 тижні до початку занять. 

Групові вправи по комплексним завданням проводити в класі на картах і макетах місцевості. При виконанні розрахункових завдань використовувати формалізовані документи. Для активізації роботи громадян на заняттях використовувати задачі проблемного характеру, рішення яких вимагає логічного мислення і сприяє розвитку творчих здібностей.

Обчислювальну техніку використовувати на практичних заняттях для проведення необхідних розрахунків щодо визначення потреби підрозділів в матеріальних засобах служб тилу. 

При вивченні модуля мають найти відображення основні положення тилового забезпечення підрозділів та частин як в мирний, так і воєнний час (особливий період) та в умовах проведення Операції Об’єднаних Сил. Під час занять показувати значення тилового забезпечення для підтримання бойової готовності військ. Для забезпечення військово-професійної спрямованості при проведенні всіх видів занять слід розглядати приклади, пов’язані з повсякденною діяльністю військ, проводити аналіз матеріалів військових навчань та досвіду проведення Операції Об’єднаних Сил.

Тактико-спеціальні навчання (командно-штабні тренування) проводити з метою надання громадянам практичних навичок в плануванні організації тилового забезпечення батальйонної тактичної групи в умовах локального воєнного конфлікту. Прищеплювати навички з підготовки, розміщення і переміщення тилу батальйонної тактичної групи в умовах локального воєнного конфлікту, вибору місця розміщення тилу батальйонної тактичної групи, нанесення тактичної обстановки на топографічні карти. Під час проведення тактико-спеціального навчання (командно-штабного тренування) основні зусилля зосередити на роботі начальників служб тилу під час планування та розробки документів на організацію тилового забезпечення.

Консультації проводити з метою надання допомоги громадянам в самостійному вивченні навчального матеріалу. Вони можуть проводитися індивідуально або з навчальною групою.

4. Самостійну роботу громадян проводити з метою закріплення та поглиблення знань, які отримані на заняттях під керівництвом викладача, вивчення теми нового навчального матеріалу згідно змісту тематичного плану навчальної дисципліни, розробки рефератів та використання інших завдань. Вона повинна бути забезпечена навчальною літературою, розробленими на кафедрі методичними посібниками, а також методичними рекомендаціями громадянам для самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Самостійна робота громадян забезпечується інформаційно-методичними засобами (підручники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, комплекти індивідуальних семестрових завдань, методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання окремих завдань, які повинні мати також і електронні версії), передбаченими тематичним планом навчальної дисципліни. Крім того, для самостійної роботи громадян рекомендується відповідна наукова та професійна монографічна і періодична література.

Методичні матеріали для самостійної роботи громадян повинні передбачати можливість проведення самоконтролю. Самостійна робота громадян з вивчення навчального матеріалу з модуля проводиться під час “військового дня”, у бібліотеці ВВНЗ (ЗВО), навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.

5. Поточний контроль якості засвоєння навчального матеріалу проводиться викладачами на всіх видах занять.

Основною метою поточного контролю - забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічними працівниками та громадянам у процесі навчання, перевірка їх готовності до виконання наступних навчальних завдань, , а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією. Інформацію, отриману під час поточного контролю, використовувати для коригування методів і засобів навчання, а також для самостійної роботи громадян.

Поточний контроль підготовки громадян проводити: на лекціях - у вступній частині заняття з раніше вивченого матеріалу шляхом усного опитування; на групових та практичних заняттях в усній або письмовій формі - у вступній частині заняття з раніше вивченого, та в основній частині з матеріалу, який вивчається шляхом перевірки виконання ними поставлених завдань.

6. Модульний контроль проводити у формі письмової контрольної роботи в 3 семестрі з матеріалу теми 1.

Підсумковий контроль проводити у 4 семестрі у формі диференційованого заліку. Розроблені для проведення диференційованого заліку білети (тести) мають забезпечувати перевірку рівня теоретичної і практичної підготовки громадян з усього програмного матеріалу модуля.

 

ІІІ. Зміст

Розділ 1. Тилове забезпечення військових частин

Змістовий модуль 4.1.01. Тилове забезпечення підрозділів та військових частин

Роль і задачі військового тилу. Підготовка, розміщення і переміщення тилу. Організація його захисту, охорони і оборони. Матеріальне забезпечення підрозділів і частин. Підвезення і евакуація в військових частинах. Основи управління військовим тилом. Тиловий пункт управління (ТПУ) - призначення, склад, розміщення і переміщення під час бою. Організація зв’язку тилу. Основи планування тилового забезпечення військ. Тилове забезпечення механізованого батальйону (мб), танкового батальйону (тб) в наступальному бою. Тилове забезпечення механізованого батальйону (тб) в оборонному бою. Управління тилом механізованого батальйону (тб) в бою. Матеріально-технічне забезпечення військ (сил), що беруть участь в Операції Об’єднаних Сил. Організація підвозу матеріальних засобів в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил. Визначення потреби у МТЗ мб (тб) та розміщення їх тилу на місцевості.

Модульний контроль з теми 1.

Змістовий модуль 4.1.02. Організація і ведення військового господарства у військовій частині

Структура, основні завдання військового господарства і деякі тенденції його розвитку. Завдання військового господарства, роль служб тилу у військовому господарстві. Основи організації, ведення військового господарства і керівництва ним в частині. Класифікації сил і засобів в організаційному плані. Складові  матеріально-технічної бази з запасами матеріальних засобів. Принципи та зміст організації і ведення військового господарства у військовій частині.

Організація роботи служб військової частини з підготовки, утримання навчальних центрів (таборів) і забезпечення військ під час перебування в них. Матеріальне, медичне і торговельне-побутове забезпечення військ під час перебування в навчальних центрах і таборах. Забезпечення навчань. Роль служб тилу на навчаннях.

Змістовий модуль 4.1.03. Тилове забезпечення батальйонної тактичної групи при веденні бойових дій

Тилове забезпечення батальйонної тактичної групи в оборонному бою. Підрозділи тилу механізованої бригади, їх організація, призначення і можливості. Підготовка, розміщення і переміщення підрозділів тилу батальйонної тактичної групи в оборонному бою. Матеріальне забезпечення батальйонної тактичної групи в оборонному бою. Управління тилом батальйонної тактичної групи в оборонному бою. Тилове забезпечення батальйонної тактичної групи в наступальному бою. Підготовка, розміщення і переміщення. Захист, охорона і оборона тилу батальйонної тактичної групи. Матеріальне забезпечення батальйонної тактичної групи в наступальному бою. Управління тилом батальйонної тактичної групи в наступальному бою.

Розділ 2. Основи бойової готовності тилу

Змістовий модуль 4.1.05. Основи бойової готовності військового тилу

Основи бойової готовності військового тилу. Сутність і ступені бойової готовності військового тилу. Заходи, які проводяться у військовому тилу з введенням різних ступенів бойової готовності. Бойове злагодження підрозділів тилу.

Змістовий модуль 4.1.06. Організація бойової підготовки підрозділів та військових частин тилу

Організація і методика бойової підготовки підрозділів та військових частин тилу.

Методика підготовки керівника до занять. Методика навчання особового складу служб тилу. 

Диференційований залік

Навчальний  збір:

Розділ 1. Тилове забезпечення військових частин

Змістовий модуль 4.1.04. Організація тилового забезпечення батальйонної тактичної групи в умовах локального воєнного конфлікту 

Підготовка, розміщення і переміщення тилу батальйонної тактичної групи в умовах локального воєнного конфлікту. Вибір місця розміщення тилу батальйонної тактичної групи. Нанесення тактичної обстановки на топографічні карти.

Управління тилом (службою тилу) батальйонної тактичної групи в умовах локального воєнного конфлікту. Матеріальне забезпечення батальйонної тактичної групи в умовах локального воєнного конфлікту.

Робота начальників служб тилу під час планування тилового забезпечення. 

Розробка документів на організацію тилового забезпечення. Тактико-спеціальне навчання (командно-штабне тренування).

 1. ІV. Розподіл навчального часуНомери та найменування розділів і модулів


 

Усього  годин

З них

Звітність

під керівництвом НПП
 

Самостійна робота

Розділ 1. Тилове забезпечення військових частин  

48

32

16

 

Змістовий модуль 4.1.01. Тилове забезпечення підрозділів та військових частин

36

24

12

 

Змістовий модуль 4.1.02. Тилове забезпечення батальйонної тактичної групи при веденні бойових дій

6

4

2

 

Змістовий модуль 4.1.03. Організація і ведення військового господарства у військовій частині

6

4

2

 

Розділ 2. Основи бойової готовності тилу

7

4

3

 

Змістовий модуль 4.1.05. Основи бойової готовності військового тилу

3

2

1

 

Змістовий модуль 4.1.06. Організація бойової підготовки підрозділів та військових частини тилу

4

2

2

 

Диференційований залік

2

2

 

ДЗ

Всього за модуль у ВВНЗ

57

38

19

 

Навчальний збір

32

24

8

 

Всього за модуль

89

62

27

  

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань (тренувань), курсових робіт (проектів), індивідуальних завдань

 

Найменування командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань (тренувань) і курсових робіт (проектів), індивідуальних занять

Всього годин

Розподіл навчального часу, 

в тому числі

під керівництвом викладача

самостійна робота

Тактико-спеціальне навчання 

(командно-штабне тренування)

(на навчальному зборі) 

18

12

6

 

VІ. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література і джерела

 

 1. Військове господарство військової частини. Навчальний посібник. – Одеса: ОІСВ, 2006. – 232 с.
 2. Військовий тил. Основи тилового забезпечення військових частин (підрозділів), тактичних груп: посібник адаптовано в Тилу ЗСУ з урахуванням досвіду тилового забезпечення військових частин в антитерористичній операції - К.: Тил Збройних Сил України, 2015. – 270 с.
 3. Довідник випускника. Частина 5. Речова служба. Продовольча служба : довідник / під загальна ред. канд. юр. наук генерал-майора О.В. Гуляка. – Видання третє, доповнене та перероблене. – Одеса : Військова академія, 2018. – 386 с.
 4. Довідник випускника. Частина 6. Служба пально-мастильних матеріалів : довідник / під заг. ред. канд. юр. наук генерал-майора О.В. Гуляка. – Видання третє, доповнене та перероблене. – Одеса : Військова академія, 2018. – 198 с.
 5.  Основи управління тилом полку (бригади). Частина І. Навчальний посібник. – Одеса: ОІСВ, 2000. 
 6. Основи управління тилом полку (бригади). Частина ІІ. Навчальний посібник. – Одеса: ОІСВ, 2000. 
 7. Спеціальна підготовка особового складу підрозділів тилу військової ланки. Навчальний посібник. – Одеса: ОІСВ, 2005.
 8. Стандарти індивідуальної підготовки військовослужбовців та колективної підготовки частин і підрозділів Тилу ЗС України.
 9. Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затверджено постановою КМУ від 03.05.2000 р. №748.
 10. Порядок списання військового майна у Збройних Силах, затверджено наказом Міністерства оборони України від 12.01.2015 № 17
 11. Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» 
 12. Інструкція про організацію речового забезпечення в-сл ЗСУ в мирний час та особливий період, затверджена наказом Міністерства оборони України від 29.04.2016 № 232 «Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України».
 13. Статути Збройних Сил України. – К.: Видавництво “Варта”, 1999
 14. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина І. Бригада. – К.: КСВ ЗСУ, 2016.
 15. Бойовий статут механізованих і танкових військ СВ ЗСУ. Частина ІІ. Батальйон, рота. – К.: КСВ ЗСУ, 2016.
 16. Настанова з військового тилу  (тактична група, бригада, полк). Проект. – К.:  МО України, 2003.
Остання редакція: 21.01.21