Кафедра військової підготовки Університету

ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА

 

Модуль 1.4 Тактична медицина

І. Завдання навчання

Підготовка з тактичної медицини закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з організації і надання домедичної допомоги в бойових умовах та при невідкладних станах в побутових умовах.

Основним завданням підготовки з тактичної медицини є надання військовослужбовцю теоретичних знань з організації і надання домедичної допомоги, засвоєння ними практичних прийомів і навичок з надання домедичної допомоги в обсязі само- і взаємодопомоги при пораненнях, травмах і ураженнях.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні

– знати: основи анатомії та фізіології людини; небезпечні фактори, що загрожують постраждалому; порядок проведення первинного, та вторинного огляду постраждалого; надання домедичної допомоги у військово-польових умовах; ознаки порушення основних життєво важливих функцій організму та заходи з підтримки життєдіяльності; склад та властивості індивідуального медичного оснащення військовослужбовця; види ран, характерні ознаки ран та кровотеч; алгоритми надання допомоги при кровотечах; види пов’язок, основні правила накладання пов’язок; алгоритми надання допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів; види шин для іммобілізації нижніх та верхніх кінцівок; алгоритм надання домедичної допомоги при опіках; алгоритм надання домедичної допомоги при перегріванні (гіпертермії); принципи надання домедичної допомоги при відмороженнях і замерзаннях; способи та засоби для евакуації поранених, потерпілих.

– уміти: визначати життєві показники; оцінювати стан потерпілого за життєвими ознаками; визначати симптоми респіраторної та серцевої зупинки; видаляти сторонні предмети при обструкції верхніх дихальних шляхів; проводити штучне дихання; здійснювати прийоми забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів в побуті та в умовах бойових дій; виконувати декомпресійну пункцію грудної порожнини; здійснювати накладання оклюзійних наліпок; проводити зупинку зовнішньої кровотечі в побуті та в умовах бойових дій; накладати тиснучу пов’язку, кровоспинного джгута та турнікету на рану, яка кровоточить; визначати наявність переломів; іммобілізувати хребет та шию; накладати імпровізовані транспортні шини при переломах кінцівок; переміщувати пораненого на полі бою (одним, двома бійцями, з використанням підручних засобів).

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Тактична медицина” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетентностями КЗП-8, КЗП-9та отримати наступні результати навчання РНЗ-9, РНЗ-10.

ІІ. Методичні вказівки

Предметом вивчення є невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров‘я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти основними практичними навичками з надання домедичної допомоги та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та зобов‘язані надавати домедичну допомогу в загрозливих для життя станах.

Підготовку з тактичної медицини організовують і проводять з метою набуття спроможності рятувати та зберігати життя людини, яка перебуває у невідкладному стані мирного часу, в умовах бойової обстановки.

Отриманні громадянами знання, навички та уміння в результаті вивчення модуля “Тактична медицина” удосконалюються під час проходження ними практичної складової військової підготовки, а саме: комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини.

Підсумковий контроль проводиться у формі модульного контролю (залік з оцінкою). Розроблені для проведення модульного контролю питання (тести) мають забезпечувати перевірку теоретичної та практичної підготовки тих, хто навчається, з усього матеріалу, передбаченого цим модулем.

ІІІ. Зміст

Змістовий модуль 1.4.01. Тактична медицина.

Основи анатомії та фізіології людини. Основи гігієни військовослужбовців.

Види ушкоджень, травм в бойових умовах. Засоби індивідуального медичного оснащення. Поняття домедичної допомоги. Основні принципи тактичної медицини і домедичної допомоги. Небезпечні фактори, що загрожують постраждалому.

Основи надання домедичної допомоги у військово-польових умовах. Обсяг домедичної допомоги у військово-польових умовах. Надання домедичної допомоги в бойових (секторах обстрілу та укриття) і небойових умовах.

Склад аптечки медичної загальновійськової індивідуальної.

Порядок проведення первинного, вторинного огляду постраждалого.

Ознаки порушення основних життєво-важливих функцій організму та заходи з підтримки життєдіяльності.

Зупинка кровотечі та захист рани в бойових і небойових умовах. Види ран, характерні ознаки ран та кровотечі. Алгоритм надання допомоги при кровотечах. Правила накладання кровоспинного джгута, тугої пов‘язки та турнікету. Тампонування рани. Місця притискання магістральних судин з метою зупинки зовнішньої кровотечі. Види пов’язок, основні правила накладання пов’язок. Пов’язки на різні частини тіла.

Алгоритм надання допомоги при порушенні прохідності верхніх дихальних шляхів. Надання домедичної допомоги при гострих порушеннях дихання. Прийом Сафара, Гемліха, стабільне положення. Показання і протипоказання для назофарингеального повітровода, правила постановки назального зонду.

Накладання оклюзійних наліпок (штатних, з підручних засобів). Симптоми напруженого пневмотораксу. Декомпресійна пункція грудної порожнини.

Абсолютні та відносні ознаки переломів. Надання домедичної допомоги при переломах, вивихах, розтягах в бойових і небойових умовах. Види шин для іммобілізації нижніх та верхніх кінцівок. Правила іммобілізації хребта та шиї, кінцівок.

Переміщення пораненого в бойових і небойових умовах. Способи та засоби для евакуації поранених, потерпілих. Засоби для попередження гіпотермії.

Алгоритм надання домедичної допомоги при опіках. Алгоритм надання домедичної допомоги при перегріванні (гіпертермії). Принципи надання домедичної допомоги при відмороженнях і замерзаннях.

 

ІV. Розподіл навчального часу

 

Шифр та найменування змістових модулів

Усього

годин

З них

Звіт-ність

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 1.4.01.

Тактична медицина

30

14

16

 

Всього за модуль

30

14

16

МК

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт  (проектів), індивідуальних завдань

 НЕМАЄ

VI. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Київ : Преса України, 1997.

2. Закон України “Про екстрену медичну допомогу” від 5 липня 2012 року № 5081-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.340).

3. Бойовий статут Сухопутних військ. Київ: МО України, 2016. Частина І: Окрема механізована, танкова бригада (полк).

4. Наказ МОЗ України від 16 червня 2014 року № 398 “Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”.

5. Керівництво з організації медичного забезпечення в мирний час. Київ. ЦВМУ ЗСУ: 2013р.

6. Стандарт підготовки І-СТ-3-2015 (02) - Підготовка військовослужбовця з тактичної медицини. Київ. УВМА : 2015 р.

7. Юрченко В.Д., Кирилюк В.О., Гудима А.А. та ін. Домедична допомога в умовах бойових дій: методичний посібник. Київ : Середняк Т.К. 2014. 80 с.

8. Цигикало О.В. Анатомія людини. Ілюстрований навчальний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять. Підручник, Чернівці: 2011.253 с.

9. Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р. [та ін.].  Анатомія людини. Національний підручник: у 3 т./ Вид. 3-є, доопрацьоване. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – Т. 1. – 365 с.

10. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях. За редакцією К.О. Пашка, 2005 р. с. 19-266.

11. Чуприна О.В. Основи медичних знань: долікарська допомога та медико-санітарна підготовка: навч. посібник./О.В.Чуприна, Т.В.Гищак, О.В.Долинна. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 216с.

Бадюк М.І., Солярик В.В., Токарчук В.П. Організація медичного забезпечення військ. – К.: “МП Леся”, 2014. – 492 с.

12. Гринзовський А.М., Волянський П.Б., Калашченко С.І. та ін.]. навч. посібник для підготовки фахівців першого (освітньо-професійного) рівня.  Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний  захист населення в надзвичайних ситуаціях– Київ : ІДУЦЗ, 2018. – 216 с.

13. Тактика надання самодопомоги та взаємодопомоги під час ведення бойових дій / навч. посібник / Уклад.: Р.С. Троцький, О.В. Чуприна, О.А. Блінов; за ред. М.О. Ктіторова. – К.:, 2016. – 137 с.

Допоміжна література та джерела

1. Пам’ятка військовослужбовцю з надання першої медичної допомоги, ЦВМУ ЗСУ, К.: - 2014 р.;

2. Підкурс IS0871 “Курс бійця-рятувальника для самостійного навчання студентів. Готовність / професіоналізм / розвиток”, військовий інститут професійної підготовки, програма заочного курсу для армії, ЦВМУ ЗСУ, 2014 р.

3. Гігієна та екологія людини. Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. За редакцією В.Г. Бардова, 2005 р. с. 26 – 687;.

Інформаційні ресурси

В якості інформаційного ресурсу використовується мережа Internet.

  

 
Остання редакція: 11.06.20