Кафедра військової підготовки Університету

ВОЄННА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Модуль 2.2. Воєнна історія України.

І. Завдання навчання

Вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, основні аспекти воєнної історії України, воєнно-історичні події на теренах України в контексті світової історії, визначити роль і місце вітчизняної воєнної історії в українському державотворенні, виявити та з’ясувати тенденції і закономірності розвитку воєнної справи на українських землях з найдавніших часів до сьогодення.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні:

– знати: - хронологію, періодизацію та характеристики основних етапів воєнної історії України; основні підходи до вивчення воєнної історії України, її категоріальний апарат, типи і види історичних джерел за військовою тематикою; основні тенденції історичного розвитку воєнного мистецтва, військової організації, збройних сил, озброєння  на українських землях в конкретні історичні періоди; передумови, причини, хід, результати та уроки війн, збройних конфліктів, революцій, національно-визвольних рухів на українських землях; найважливіші дати, факти, події, та процеси воєнно-історичного минулого українського народу; біографічні дані та відомості про військову і військово-політичну діяльність видатних українських політиків і полководців.

– уміти: інтерпретувати основні завдання української воєнно-історичної науки; з’ясовувати взаємозв’язок між воєнно-історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати обґрунтовані положення і висновки про них; оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку воєнного мистецтва на українських землях у певні історичні періоди; виявляти взаємозв’язки між воєнно-історичними процесами у минулому та на сучасному етапі розвитку українського суспільства; аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів, у різних контекстах та інтерпретувати воєнно-історичну інформацію з різноманітних джерел; аргументовано і професійно спростовувати історичні стереотипи та міфи в оцінці подій воєнної історії, інформаційну фальсифікацію історії України; демонструвати навички професійного спілкування з використанням воєнно-історичних термінів; використовувати знання з воєнної історії під час організації та проведення національно-патріотичної підготовки та заходів з інформаційно-пропагандистського  забезпечення, військово-патріотичної та культурологічної роботи.

В результаті отриманих знань, умінь і практичних навичок з модуля “Воєнна історія України” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетентностями КЗП-15 та отримати наступні результати навчання РНЗ-16.

ІІ. Методичні  вказівки

Предметом вивчення модуля є опанування системою знань про воєнно-історичне минуле України, причинно-наслідковий зв'язок воєнно-історичних подій і процесів які відбувались на українських землях, тенденції історичного поступу та закономірності розвитку українського воєнного мистецтва, особливості формування воєнно-історичної спадщини України. Наукову основу модуля складають положення Воєнної доктрини України, теорія і практика військового будівництва, Концепція воєнної історії України. Методологічну основу викладання модуля складають – історія України, історія української державності, досвід війн і воєнних конфліктів, які відбувались на українських землях з найдавніших часів й до сьогодення, ведення бойових дій в районах проведення ООС (АТО) на сході України.

Вивчення модуля “Воєнна історія України” базується на знаннях, які отримані  громадянами з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у закладі вищої освіти. Знання отримані під час занять, використовуються тими, хто навчається, при вивченні тематики розділів програми військової підготовки: загальновійськова підготовка, тактична і тактико-спеціальна підготовка, військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.

ІІІ. Зміст

Змістовий модуль 2.2.01. Воєнна історія України.

Періодизація історії України. Джерела та історіографія вивчення курсу. Перші державні утворення на українських землях, військові організації та військове мистецтво кіммерійців, скіфів, сарматів, міст – держав північного Причорномор’я, готів та гунів.

Давні слов’яни, їхнє військо та зброя. Військова організація Антської держави. Становлення та розвиток збройних сил України-Руси. Організація княжого війська в період політичної єдності українських земель. Характер і еволюція організації княжої дружини. Військові та морські походи.

Організація війська у період розбрату у Давньоруській державі. Збройні формування Київських, Чернігівських, Переяславських, Галицьких, Волинських князівств.

Особливості організації війська за часів правителів України-Руси Данила, Лева, Юрія. Українські військові формування за часів Великого князівства литовського (Литовсько-Руської держави). Військова організація та військові походи Вітовта Великого. Характерні риси українського воєнного мистецтва доби середньовіччя.

Перші згадки про українське козацтво. Гіпотези виникнення українського козацтва. Військо Запорозьке. Козацькі січі. Українці у війську Речі Посполитої. Реєстрові, низові, панцирні козаки, випищики. Військове мистецтво козацького війська у тридцятирічній війні в Європі, у війнах Речі Посполитої з Оттоманською імперією та Московським царством. Морські походи українських козаків.

Боротьба українського козацтва за «козацькі вольності».

Передумови, причини, характер та рушійні сили повстання під проводом Б. Хмельницького. Воєнне мистецтво козацького війська періоду національно-визвольної війни та створення військової організації Гетьманщини. Військові дії на території України за часів Руїни. Гетьманщина та її військо в період правління гетьмана І. Мазепи. Українські формування на боці Московського царства. Військові питання в Бендерській конституції гетьмана П.Орлика. Військо Гетьманщини та Запорозької Січі у другій половині XVІII століття.

Українці у військових формуваннях Російської, Австро-Угорської, Оттоманської імперій та арміях інших держав світу в Новий час. Українські формування у війнах Російської імперії. Скасування українського козацького стану в Російській імперії. Українські військові формування в Австро-Угорщині та війнах Габсбургської монархії. Участь українського козацтва у війнах Оттоманської імперії. Українці в громадянській війні на американському континенті та у війнах в складі європейських армій.

 Українські військові формування часів Першої світової (Великої) війни. Особливості створення українських військових частин в армії Російської імперії. Українське військо періоду Української революції 1917-1921 рр. Відродження українського козацтва за часів Української Центральної Ради. Військові з’їзди Вільного козацтва та їх історичне значення. Збройні сили УЦР у війні з військами Радянської Росії. Військо Гетьманату П. Скоропадського. Чорноморський флот в часи Української революції. Армія Української Народної Республіки в боротьбі за українську національну державність за часів Директорії УНР. Збройні сили Західноукраїнської Народної Республіки (Українська Галицька Армія). Спільні бойові дії УГА та армії Директорії УНР. Зимові походи Армії УНР. Армія УНР у російсько-польській війні 1920 року. Український національний повстанський рух та його історичне значення. Українці в лавах Червоної армії часів Української революції.

Військова діяльність українських воєнно-політичних організацій у міжвоєнний період ХХ століття. Діяльність Української військової організації та Організації українських націоналістів (ОУН). Рейди похідних груп ОУН на території України.

Українці у війнах Радянського Союзу з Фінляндією та Японією. Участь українців на фронтах Другої світової війни в лавах Червоної та Радянської армії, в радянському русі опору та арміях держав антигітлерівської коаліції.  Українські військові формування в армії Вермахту.

Українські військові формування в національно-визвольній боротьбі в 40-і та 50-і рр. Українська повстанська армія «Поліська січ». Українські військові формування ОУН (М). Боротьба Української повстанської армії під проводом ОУН (Б) проти німецько-нацистських військ та радянського режиму. Історичне значення УПА.

Особливості створення та розвитку Збройних Сил України від часів відновлення Незалежності України. Нормативно-правова база створення Збройних Сил України. Воєнні доктрини України та їх характеристика. Формування органів військового управління. Динаміка оптимізації структури, органів управління та чисельності військ. Міжнародне військове співробітництво України.

Становище угруповань Збройних Сил України та сил флоту на території Криму в період його анексії Російською Федерацією. Вихід вірних українській військовій присязі військових частин на материкову частину України. Участь Збройних Сил України в Антитерористичній операції на сході України. Бойова взаємодія військових частин ЗС України з прикордонниками, правоохоронцями та добровольчими батальйонами, підрозділами Національної Гвардії України. Бойові дії українських військових частин до Перших Мінських угод. Бойові дії в районах лінії розмежування до Других Мінських угод. Переформатування Антитерористичної операції на Операцію об’єднаних сил. Особливості проведення ООС в «районах бойових дій» та «зонах безпеки», підпорядкування правоохоронців командуванню об’єднаних сил. Бойові дії на лінії розмежування.

Сучасний стан розвитку Збройних Сил України. Політичний, економічний та соціальний чинник реформування української  армії. Поступовий перехід до стандартів НАТО.

ІV. Розподіл навчального часу

 

Шифр та найменування змістових модулів

Усього

годин

З них

Звіт-ність

Під керівн. НПП

Самост. робота

Змістовий модуль 2.2.01.

Воєнна історія України

30

12

18

 

Всього за модуль

30

12

18

МК

 

 

V. Перелік командно-штабних (тактичних, тактико-спеціальних) навчань, курсових робіт  (проектів), індивідуальних завдань

НЕМАЄ

VI. Інформаційне забезпечення

Основна (базова) література та джерела

1. Конституція (1996). Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 травня 2016 року. (Офіційний текст). Видавництво законодавчої та навчальної літератури. Видавець Паливода А.В. 

2. Воєнна доктрина України. Затверджена Указом Президента України від 24.09.15 р. № 555/2015.

3. Стратегічний оборонний бюлетень України / Указ Президента України від 6.06.2016 р. № 240/2016.

4. Концепція воєнної історії України. Наказ Міністра оборони України від 8 грудня 2017 року.

5. Про затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України / Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2017 р. № 4.

6. Про затвердження Інструкції з організації національно-патріотичної підготовки у Збройних Силах України / Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 28.03.2017 р. № 108.

7. Про затвердження Положення про кімнату традицій у Збройних Силах України  / Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 05.09.2018 р. № 299.

8. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків: Основа, 1990. – 256 с.

9. Березовець Т. Анексія: острів Крим: хроніки «гібридної війни».  Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 392 с.

10. Війна і міф. Невідома Друга світова / за заг. редакцією О.Зінченка, В.Вятровича, М.Майорова. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. – 272 с.

11. Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети / За заг. ред. Кузьмука О. І. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.

12. Гриневич В., Гриневич Л., Якимович Б. та інші. Історія українського війська (1917 – 1995). – Упорядник Я.Дашкевич. – Львів: Світ, 1996. – 840 с.

13. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Історія козацтва. Держава – військо – битви / О.І.Гуржій, Т.В.Чухліб. – К.: Арій, 2012. – 464 с.

14. Головченко В., Дорошенко М. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження. – К.: Ніка-Центр, 2016. – 184 с.

15. Гуржій О.І. Славетні битви на теренах України / О.І. Гуржій, О.П. Реєнт. – К. – Арій. – 2012. – 336 с.

16. Залізняк Л. Стародавня історія України. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.

17. Історія українського війська. (до 80-річчя виходу в світ «Історії українського війська» Івана Крип’якевича). / Керівник проекту К. Галушко, авторський колектив: М. Відейко, А. Галушко, В. Лободаєв, М. Майоров, Я. Примаченко, А. Руккас, Є. Синиця, О. Сокирко, А. Харук, Б. Черкас. – під загальною редакцією В. Павлова: Громадський просвітницький проект «LIKБЕЗ. Історичний фронт». – 2016. – Харків: Клуб сімейного дозвілля. – 416 с.

18. Історія українського війська: Курс лекцій / П.П. Ткачук, А.І. Харук, І.Я. Соляр, В.С. Виздрик, Л.В. Трофимович. – Львів: Національна академія сухопутних військ. – 2016. – 145 с.

19. Історія українського козацтва. Нариси у 2-х Т. / Редколегія: В.А. Смолій (відповід. редактор) та інші. – 2-е вид. – К.: Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2011. – Т. 2. – 724 с.

20. Історія України / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій. Під редакцією В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – 424 с.

21. Історія війн і збройних конфліктів в Україні: енциклопедичний довідник / Автор – упорядник О.І. Гуржій та інші. – К.: Вид. гуманіст. л-ри, 2004. – 520 с.

22. Крипякевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та інші. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Упорядник Б.З. Якимович. – 4 вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. – 712 с.

23. Король В.Ю. Історія України: Навч. посіб. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2005. – 496 с.

24. Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: Український повстанський рух у визвольних змаганнях. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – 260 с.

25. Калиновська О., Криштопа О., Назаренко Є., Трохимчук В., Феденко Д. Неоголошена війна: невідомі факти і хронічки АТО. – Харків, 2016. – 512 с.

26. Литвин В.М. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920). – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2003. – 488 с.

27. Литвин М. Українсько-польська війна 1918 – 1919 рр. – Львів, 1998. – 488 с.

28. Лаврів П.І. Історія Південно-східної України. – Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 192 с.

29. Мицик Ю.А., Бажан О.І. Історія України. – К: ТОВ: «Видавництво «КЛІО», 2015. – 680 с.

30. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорозьких козаків. – 2-е вид. – Дніпропетровськ: Січ. – К.: МП «Пам’ятки України», 1991. – 302 с.

31. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення. Навчальний посібник. – 3-те вид. перероб. і доповнене. – К: Знання-Прес, 2006. – 422 с.

32. Петровський М.Н. Історія України в документах і матеріалах: Київська Русь і феодальні князівства ХІІ-ХІІІ століть. – Київ: Центр учбової літератури. – 2019. – 310 с.

33. Петровький В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – К.: ВД «ШКОЛА», 2007. – 592 с.

34. Патриляк І.К. Перемога або смерть:  український визвольний рух у 1939 – 1960 роках / Іван Патриляк/ Центр досліджень визвольного руху. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля»: Львів.: «Часопис», 2015. – 512 с..

35. Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 316 с.

36. Пагіря О. Карпатська Січ: військове формування Карпатської України: науково-популярне видання. – К.: Темпора, 2010. – 152 с.

37. Полонська-Василенко Н. Історія Украіни: У 2 т. Т.2. від середини ХVII століття до 1923 року. – 3-те вид. – К.: Либідь, 1995. – 608 с.

38. Савіцький М. Історія польсько-українських конфліктів в 3-х томах. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2005.

39. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648 – 1676 рр.). – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 352 с.

40. Семенюк С. Історія українського народу. – Львів: Апріорі, 2010. – 608 с.

41. Україна: Литовська доба 1320 – 1569 / О.Русіна, І.Сварник, Л.Войтович. – К.: Балтія. – 176 с.

42. Україна в полум’ї війни 1941 – 1945 рр. / П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горелов та інші. – К.: Україна, 2005. – 560 с.

43. Шевчук В.П., Тараненко М.І. Історія української державності. Навчальний посібник. – К: Либіль, 1999. – 480 с.

44. Хрестоматія з історії України / Упорядник та автор коментарів Уривалкін О.М. – К.: Кит, 2007. – 520 с.

45. Чухліб Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи / Т.В. Чухліб. – К.: Наш час, 2008. – 263 с.

46. Якимович Б. Збройні Сили України: нарис історії. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України «Просвіта». – Львів. – 1996. – 360 с.

 

Допоміжна література та джерела:

1. Архів ранньомодерної Української держави: [збірник] / редкол. проекту: Георгій Папакін (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2019 . - ISBN 978-966-02-8746-4 (заг.). - ISBN 978-966-02-8744-0. Т. 1, ч. 1 : Документи колекції Олександра Лазаревського / упоряд.: Віктор Брехуненко, Інна Тарасенко ; [редкол. т.: В. А. Брехуненко та ін.]. - 2019. - 431 с. - (Документи Генерального військового суду та Генеральної військової канцелярії).

2. Алексндрович В.С., Войтова І.В. Король Данило Романович (славетні постаті Середньовіччя). – Вип. 3. – Біла Церква, вид. Пшонківський О.В., 2013. – 240 с.

3. Арсенич П. Діяльність УПА та збройного підпілля ОУН на Прикарпатті / До 65-річчя створення УПА / П. Арсенич. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 216 с.

4. Бень А.Б. Творун П.Н. Спецоперація «нульовий варіант». – Вінниця: Консоль, 2003. – 480 с.

5. Бондаренко О.Т. Протистояння. Історичний нарис. – Київ: Видавництво «Стікс», 2013. – 360 с.

6. Бондаренко О.Т. Роздоріжжя. Історичний нарис. – К.: Видавництво «Стікс», 2013. – 296 с.

7. Білінський В.Б. Україна-Русь. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2013. – Книга перша. Споконвічна земля. – 384 с.

8. Білінський В.Б. Україна-Русь. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – Книга друга. Князі Галицькі - Острозькі. – 376 с.

9. Білінський В.Б. Україна-Русь: Історичне дослідження. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – Книга третя. Українська звитяга. – 408 с.

10. Біла книга. АТО на сході України  (2014 – 2016). – Київ: МО України, НУОУ. – 2017.

11. Бармак М.В. Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII - XIX cт.) = Russian military occupation of Right-Bank Ukraine (Latter half of the 18th -19th century) : [дослідження] / Микола Бармак, Богдан Луговий, Наталія Мацко. - Тернопіль : Астон, 2019. - 335 с. 

12. Війна України протии Радянської Росії у 1920 році (документи та матеріали) / упорядник і автор передмови Я. Тинченко. – Київ: Темпора, 2020. – 420 с.

13. Вітер М. Літопис Революції Гідності / Михайло Вітер. – Львів: ЛА «Піраміда», 2017. – 280 с.

14. Ведєнєєв Д.В. Задзеркалля історії. Нариси минулого спеціальних служб. – К: «К.І.С.». – 2008. – 288 с.

15. Військо України. Журнал. Центральний друкований орган Міністерства оборони України (видання 1991 – 2018 рр.).

16. Військова розвідка: навч. посіб. / Упорядник Д.В. Зайцев та ін.; за ред. В.Б. Добровольського; Київ. Нац. Ун-т ім. Тараса Шевченко. – Київ: Київський університет, 2016. – 332 с.

17. Войтович Л.В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква: Вид. О.В. Пшонківський, 2006. – 784 с.

18. Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С. Павленко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1054 с.

19. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – Київ: «Либідь», 1998. – 298 с.

20. Горбуров Е.Г., Горбуров К.Е. Известная неизвестная война. Восточная (Крымская) война 1853 – 1856 гг., Николаев, 2009. – 263 с.

21. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 томах, 12 книгах / Редколегія П.С. Сохань (голова) та інші. – К.: Наукова думка, 1992. – Т.2 (ХІ – ХІІІ вік). – 640 с.

22. Гісцова Л.З., Демченко Л.Я. Архів Коша Нової Запорозької Січі: опис справ 1713 – 1776 рр. Видання друге, доповнене і виправлене. – Київ: Наукова думка, 1994. – 232 с.

23. «Гібридна війна» як продовження «гібридної політики» //Журнал геополітичної аналітики «БІНТЕЛ». – спец випуск: видання НАЦГД «Борисфен інтел», 2015. – 80 с.

24. Громенко С.В. Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року: С.В. Громенко. – К.: К.І.С., 2018. – 266 с.

25. Грані світу. Україна – Польща: єдність зброї крізь віки: К. – Грані Т, 2007. – 120 с.

26. Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917 – 1918. – Львів, 1997. – 288 с.

27. Геродот. Історія в дев`яти книгах.  – Київ: Наукова Думка, 1993.

28. Горбий В., Денисенко Г. Воєнна історія України в помітках. – К., 2003. – 178 с.

29. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11-ти томах. – Київ, 1991.

30. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т. 1-2. Друге видання. – Мюнхен: Видавництво «Дніпрова хвиля», 1966. – 360 с.

31. Державний Центр УНР в екзині: статті і матеріали / Зредагували Любомир Р. Винар і Наталія Пазуняк: (слово до читача М.В. Плав'юка ). – Філадельфія – Київ – Вашингтон. Фундація ім. Симона Петлюри: Веселка: Фундація Фещенко-Чопівських, 1993. – 494 с.

32. Довбня В. Січові Стрільці київського формування у визвольних змаганнях 1917 – 1920 років: організація та правові засади діяльності / За наук. редак. проф. П.П. Михайленка. – К.: Текст, 2002. – 220 с.

33. Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 1070 с.

34. Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра: життя і діяльність. – К.: вид. центр „Просвіта”, 2005. – 608 с.

35. Доценко О. Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920). – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 376 с.

36. Енглунд П. Полтава: Розповідь про загибель однієї армії / Пер. зі швед. О.Сенюк, О.Буценка: Художник-оформлювач Б.П. Бубдик. – Харків: Фоліо: Стокгольм: Шведський інститут, 2009. – 348 с.

37. Жирохов М. История участия 79-й аэромобильной бригады в войне на Донбассе (2014-2015 гг.) / Михаил Жирохов. - Чернигов : [б. и.], 2019. - 80 с.

38. Жирохов М. История участия 3-го отдельного полка специального назначения в войне на Донбассе (2014-2015 гг.) / Михаил Жирохов. - Чернигов : [б. и.], 2019. - 80 с. 

39. Жирохов М. История участия 1-й отдельной танковой бригады в войне на Донбассе (2014-2015 гг.) / Михаил Жирохов. - Чернигов : [б. и.], 2019. - 84 с. 

40. Жирохов М. История участия 73-го морского центра специального назначения в войне на Донбассе (2014-2016 гг.) / Михаил Жирохов. - Чернигов : [б. и.], 2019. - 84 с. 

41. Жирохов М. Гром над Донбассом (артиллерия в войне 2014-2016 гг.) / М. Жирохов. - Харьков : [б. и.], 2019. - 178 с.

42. Жирохов М. История участия 299-й бригады тактической авиации в войне на Донбассе (2014 г.) / Михаил Жирохов. - Чернигов : [б. и.], 2019. - 80 с. 

43. Жирохов М. История участия 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в войне на Донбассе (апрель-сентябрь 2014 г.) / Михаил Жирохов. - Чернигов : [б. и.], 2019. - 80 с. :

44. Жирохов М. История участия 7-й бригады тактической авиации в войне на Донбассе (2014 г.) / Михаил Жирохов. - Чернигов : [б. и.], 2019. - 72 с.

45. Зіненко Р.А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. – Ч.1. – 7 – 24 серпня 2014 року / Роман Зіненко: за ред. Ю.Є. Бутусова. – Харків: ФОЛІО, 2019. – 446 с.

46. Зіненко Р.А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. – Ч.2. – 25 – 31 серпня 2014 року / Роман Зіненко: за ред. Ю.Є. Бутусова. – Харків: ФОЛІО, 2019. – 476 с.

47. Зинухов А.Н. Чингисхан – сын Исаака киевского. – Харьков.: Курсор, 2005. – 265 с.

48. Зашкільняк Л., Крикун М., Григорович М. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. – Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 752 с.

49. Збрник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – К.: Дніпро. – 976 с.

50. Іванченко Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: МАУП, 2007. – 624 с.

51. Історія Русів / Український переклад І.Драча (передмова В.Шевчука; Прим. Я.Дзири, І.Дзири, І.Штанка). – К.: Веселка, 2001. – 366 с.

52. Історія війн і військового мистецтва: у 3 т. - Харків : Фоліо, 2017 . - ISBN 978-966-03-7955-8. – Т. 2 : Від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок XVI - початок XX ст.) / Леонтій Войтович, Віктор Голубко ; [редкол., вступ: Л. Войтович та ін.]. - 2018. - 970 с.

53. Іванченко І. Діяльність похідних груп ОУН на Дніпропетровщині в роки ІІ-ї світової війни / І. Іванченко. – Севастополь, 2003. – 130 с.

54. Возгрин В.Е. История крымских татар. – 4-х томное издание. – Москва: «Мысль», 1992.

55. Коваль Р.М., Стогній В.А. Рейд у вічність. – К.: Вид-во: «Діокор», 2001. – 128 с.

56. Кіндратенко А.М. Європейські гуни – предки українців. – Харків, 2007. – 168 с.

57. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях та відповідях. – К: Темпора, 2008. – 200 с.

58. Козак С.В. Військові вправи українського селянства. – Біла Церква: Вид. Пшенківський О.В., 2008 – 144 с.

59. Колянчук О. Українська військова еміграція у Польщі (1920 – 1939). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2008. – 278 с.

60. Колянчук М. На чолі Січових стрільців. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917 – 1921 рр.  – Київ: Українське видавництво спілки імені Юрія Липи, 2010. – 288 с.

61. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. – Львів, 1995. – 284 с.

62. Колянчук М.А. Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР 1920 – 1921 рр. // Український історичний журнал. - №1, 2005. – С.97-108.

63. Коваль Р. Батькам скажеш, що був чесний / Бібліотека історичного кубу «Холодний Яр». – Київ. – видавець Мельник М.Ю. історичний клуб «Холодний Яр». – 2019. – 568 с. – (серія «Отаманія ХХ століття»).

64. Костюк П.І. Код ідентичності. Мілітарні  сторінки історії України і не тільки. – Львів. – Універсум. – Простір М, 2018. – 456 с.

65. Кос А.І. З під знаку Стрільця: Олена Степанів – Дашкевич у світлинах, документах та спогадах. – Львів. – 2012. – 120 с.

66. Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько – білогвардійське збройне протистояння: Наукова монографія. – Київ: Темпора, 2006. – 576 с.

67. Корені та парості: український генеалогікон / упорядник В.Шевчук. – К.: Либідь, 2008. – 472 с.

68. Кузніченко С.О. Військово-цивільні адміністрації в зоні проведення операції об'єднаних сил: монографія / С. О. Кузніченко, В. Й. Шевченко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса: Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2019. – 168 с.

69. Козицький А. Leopolis militans. Нариси військової історії Львова ХІІІ – ХVІІІ ст. Львів: «Апріорі», 2014. – 368 с.

70. Коляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 304 с.

71. Коляндрук Т. Загадки козацьких характерників: Монографія. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 288 с.

72. Косик В. Боротьба за незалежність України в 1938 – 1941 роках. Втрата України в Другій Світовій війні. – Київ: Українська видавнича спілка ім. Ю.Липи, 2013. – 173 с.

73. Коваль Р.М.  Повернення отаманів гайдамацького краю. – К.: Діокор, 2001. – 288 с.

74. Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1929-1941 рр. / А. Кентій – К. : Ін-т історії НАНУ, 1998. – 201 с.;

75. Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941-1942 рр. / А. Кентій – К.: Ін-т історії НАНУ, 1999. – 200 с.;

76. Кентій А. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. / А. Кентій – К. : Ін-т історії НАНУ, 1999. – 287 с.

77. Кентій А. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946-1956 рр.) / А. Кентій. – К. : Ін-т історії НАНУ, 1999. – 111 с.;

78. Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. – Мюнхен, 1946. – Ч. 1 – 110 с.; Ч. 2 – 200 с.

79. Кубіцький С.О., Кирик В.Л., Єрмоленко А.Б., Сірий С.В., Безбах В.Г. Нариси воєнно-політичної історії України: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 264 с.

80. Лазарович М. Російсько-українська війна (2014 – 2017 років): короткий нарис. – К.: видавництво «Лілея ТВ», 2017. – 240 с.

81. Літопис Самовидця. Видання підготував Я.І. Дзира. – Видавництво «Наукова думка». – Київ. – 1971. – 208 с.

82. Литвин С.Х. Суд історії: Симон Петлюра і Петлюріана. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 640 с.

83. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів: Інститут українознавства НАНУ; Видавнича фірма «ОЛІР», 1995. – 368 с., іл.

84. Літопис Української Повстанської Армії. – Торонто-Львів, 2006. – Т.7: В. Ковальчук Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941-1944 рр.) / В. Ковальчук. – Торонто-Львів, 2006. – С. 210-237.

85. Муковський І.Т., Лисенко О.С. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни / За ред. В.Д. Конашевича. – К.: Пошуково – вид. Агентство «Книга пам’яті України», 1996. – 568 с. (Монографія) (стор. 437 - 459)

86. Монкевич Б. Похід Болбочана на Крим: Спогади сотника армії УНР / Р.М. Коваль. Бібліотека історичного клубу «Холодний Яр». – Київ: Історичний клуб «Холодний Яр», «Наш формат». – 2014. – 272 с.

87. Монолатій І. Українські легіонери: формування та бойовий шлях. Українські Січові Стрільці 1917 – 1918 рр. – К.: Темпора, 2008. – 88 с.

88. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. – К.: Темпора, 2003. – 608 с.

89. Майоров О.В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат. У 2 т. – Біла Церква: Вид. О.В. Пшонківський, 2011. – Т.1.: До вивчення джерел з історії внутрішньої та зовнішньої політики. – 318 с.

90. Майоров О.В. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Володар, воїн, дипломат. У 2 т. – Біла Церква: Вид. О.В. Пшонківський, 2011. – Т.2.: Політична та культурна спадщина, родина, династія. – 462 с.

91. На чолі козацької держави. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. – Рівне, 1994. – 254 с.

92. Науково-популярний журнал «Воєнна історія», видання 2002 – 2011 рр. (головний редактор Литвин С.Х.).

93. Народна Армія. Газета. Центральний друкований орган Міністерства оброни України (видання 1991 – 2018 рр.).

94. Оглоблін О. Українсько-Московська угода 1654 року. – Київ – Львів, 2005. – 132 с.

95. Огієнко І. Слово про Ігорів похід / Упорядник Тимошик М. – К.: Науково-видавничий дім центр «Наша культура і наука», 2005. – 316 с.

96. Омелянович-Павленко М. Спогади командарма 1917 – 1920: документальне видання / Упорядник М.Ковальчук. – К.: Темпора, 2007. – 608 с.

97. Оборона Замостя VI Січовою стрілецькою дивізією Армії УНР у 1920 році / Український воєнно-історичний інститут. Видано накладом групи вояків VI Січової стрілецької дивізії і прихильників. – Торонто, 1956. – 32 с.

98. Павловский И. Полтавская битва 27 июля 1709 года. (репринтное издание). – Харьков.: «Издательство САГА». – 2009. – 64 с.

99. Піддубний В. Словник солдатського сленгу своїми словами / В. Піддубний. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2019. – 184 с.

100. Повість минулих літ. Літопис / Науковий керівник видання Л.С. Лихачев, 2-е видання. – Київ: «Веселка», 1989. – 224 с.

101. Петрів В. Військово-історичні праці. – К.: Українська видавнича спілка, 2004. – 628 с.

102. Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини. – К.: Поліграфкнига, 2002. – 640 с.

103. Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т.ІІІ. Упорядник В.Сергійчук. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1999. – 616 с.

104. Пробдеми історії війн і військового мистецтва: збірник статей. – Львів: ЛНУ, 2018. – 316 с.

105. Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навчальний посібник – 2-ге вид. стер. – К.: Знання, 2006. – 735 с.

106. Паламарчук М. Військово-морська міць та її межі / Максим Паламарчук. - Київ : Наш формат, 2019. - 198 с. 

107. Полтавець А.А. Військово-цивільна адміністрація як суб'єкт публічного управління: монографія / А. А. Полтавець ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Київ : Дакор, 2019. - 143 с.

108. Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Булгаков В.В., Ведіна В.П. (переклад з польського). – К.: Лібра, 1997. – 372 с.

109. Російсько-український, українсько-російський словник військової справи / уклад. Л.В. Туровська; відп. ред. Л. Симоненко. – Київ; Ірпінь: Перун, 2018 – 330 с.

110. Реєстр усього Війська Запорозького після Зборовського договору з королем польським Яном Казимиром складений 1649 року жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.М.Бодянського (редактор Я.Орос). – К.: МСП «козаки», 1994. – 105 с.

111. Содоль П. Українська Повстанська Армія 1943 – 1949 рр. Довідник другий. Пролог., Нью-Йорк, 1993. – 295 с.

112. Содоль П. Українська Повстанська Армія 1943 – 1949 рр. Довідник., Нью-Йорк, 1994. – 61 с.

113. Садовнік Т., Бірюліна О., Барик В. Європейський з’їзд 1429 року в Луцьку. Луцьк, 2006. – 31 с.

114. Середюк О., Лис С. Козак Мамай – український спаситель. Козаки – характерники Байда і Сірко. Публіцистичні статті. – Київ: Видавництво ФОП Стебеляк, 2017. – 80 с.

115. Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917 – 1921 рр. (невідомі сторінки історії): Монографія. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. – 320 с.

116. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах ХVI – середина Х VIІІ століття. – К.: Видавництво «Україна», 1991. – 253 с.

117. Середюк О.М. Лицарі сонця. 2-е видання, доповнене та перероблене: Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 476 с.

118. Світова гібридна війна: український фронт. Монографія / За заг. ред. В.П. Горбуліна. – Харків: ФОЛІО, 2017. – 496 с.

119. Середюк О.М. Україна. Хроніка подій: від Майдану – до АТО: Публіцистичні статті. – Київ: Видавництво ФОП Стебеляк, 2015. – 340 с.

120. Становлення та розвиток структур виховної роботи в Збройних Силах України (Монографія) / Міністерство оборони України. Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України: М.В. Герасименко, А.О. Кобзар, Ю.І. Костенко, В.М. Малюга. – К: НДЦ ГП ЗС України, 2012. – 160 с.

121. Cавченко В.А. Павло Скоропадський – останній гетьман України / Художники – оформлювачи Б.П. Бублик, В.А. Мурликін. – Харків: Фоліо, 2008. – 380 с. (історичне досьє).

122. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький (соціально-політичний портрет). – 2-ге вид. доб. перероб. – К.: Либідь, 1995. – 624 с.

123. Сікора  Р. З історії польських крилатих гусарів. / Переклад Л. Лисенко. – К.: Дух і літера, 2012. – 96 с.

124. Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. Книга перша: воєнні дії 1648 – 1652 рр.: Наукове видання. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 320 с.

125. Савченко В.Л. Двенадцать войн за Украину / Художник – оформитель А.А. Ленчик. – Харьков: Фолио, 2005. – 415 с.

126. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія. – К.: Либідь, 1999. – 976 с.

127. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. –Торонто, 1963. – 248 с.

128. Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1994. – 736 с.

129. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна . Навчальне видання: К.: «Наукова думка», 1995. – 192 с.

130. Тимко Г. Третій Рим: імперія проти України. Історико-політичний нарис. – Київ: «BeeZone», 2004. – 352 с.

131. Тимчук Д., Карін Ю., Мишовець К., Гусаров В. Вторгнення в Україну: Хроніка російської агресії / Група «Інформаційний спротив». – Київ – Брайт Стар Паблішинг. – 2016. – 240 с.

132. Тимко Г. Виховна робота в Збройних Силах України: історія і сучасність. – Київ – Варта, 1996. – 146 с.

133. Так творилося українське військо: 10 спогадів учасників Визвольної війни 1917 – 1920 років / Упорядник Р.Коваль. – Київ-Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2008. – 200 с.

134. Тинченко Я. Армии Украины 1917 – 1920 гг. – М.; ООО „Восточный горизонт”, 2002. – 140 с.

135. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918 рр.). – Київ–Львів, 1996. – 370 с.

136. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918 рр.). – Київ–Львів, 1996. – 370 с.

137. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917 – 1921): Наукове видання. – К.: Темпора, 2007. – 536 с.

138. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917 - 1921). – Книга ІІ: Наукове видання. – К.: Темпора, 2011. – 424 с.

139. Українсько-московська війна в документах (оперативні документи штабу армії Української Народної Республіки) / З передмовою і під редакцією Генерального штабу генерала В. Сальського. Документи впорядкував генерал Шандрук  П. – Ч. І. – Варшава, 1933. – 401 с.

140. Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських ЗС (1917 – 1921 рр.). – Вінніпег, 1954. – 175 с.

141. Удовиченко О. Третя залізна дивізія. Матеріали до історії Війська Української Народної Республіки. – І. Толочний упорядкував. – Нью-Йорк: Червона калина. – Т.2. Рік 1920. – 1982. – 230 с.

142. Удовиченко О. Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських ЗС (1917 – 1921 рр.). – Вінніпег, 1954. – 175 с.

143. Удовиченко О. Третя залізна дивізія. Матеріали до історії Війська Української Народної Республіки. – О. Вишнівський упорядник. – Нью-Йорк: Червона калина. – Т.1. Рік 1919. – 1971. – 264 с.

144. Удовиченко О. Третя залізна дивізія. Матеріали до історії Війська Української Народної Республіки. – І. Толочний упорядкував. – Нью-Йорк: Червона калина. – Т.2. Рік 1920. – 1982. – 230 с.

145. Українська революція: документи (1919 – 1921 рр.). Джерела до новітньої історії України / Упорядник Т. Гунчак. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у Сполучених штатах Америки, 1984. – 478 с.

146. У вогневому кільці. Оборона Луганського аеропорту / Сергій Глотов, Анастасія Глотова, Анастація Воронова, Юрій Руденко, Дмитро Путята. – Харків: ФОЛІО, 2018. – 540 с.

147. Українська жінка у визвольній боротьбі (1940-1950 рр.): Біографічний довідник [упорядкув. Н.М. Мудра]. – Вип. 2. – Львів: Світ, 2006. – 192 с.

148. Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства. – Київ: видавництво дім «Стилес», 2004. – 306 с.

149. Фадєєв О. Долітописна історія України. Переклад з російської В.Шовковичний. – Київ: Український пріоритет. – 2016. – 424 с.

150. Хомяков Л. Как лейтенант Берест на пару часов полковником стал // Вечерние вести. – №142 (427). – 30 августа 2000 года.

151. Шанковський. Л. Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен (Німеччина): Видавництво „Дніпрова хвиля”, 1958. – 318 с.

152. Шатайло О.Л. Генерал Юрко Тютюнник. – Львів: Світ, 2000. – 144 с.

153. Шелухін С. Варшавський договір між поляками й С. Петлюрою 21 квітня 1920 р. – 2-е видання. – Прага: Вид-во „Нова Україна”, 1926. – 40 с.

154. Шухевич С. Спомини з Української Галицької Армії / 1918 – 1920 рр. /. – Ч. ІV.: від січня до квітня 1920 р. – Львів: Червона калина. – 1929. – 164 с.

155. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV – до середини ХVІІ століття. Волинь і Центральна Україна. Видання друге, переглянуте і виправлене. – К.: Критика, 2008. – 472 с.

156. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. – Львів: Світ, 1990. – Т. 1. – 319 с.

157. Янчак Я. З історії авіації УГА.  – Львів, Ліга-Прес, 2004. - 44 с.

158. Матеріали фондів центральних державних архівів України (Вищих органів влади та управління, Громадських об’єднань, Історичний у м. Києві, Історичний у м. Львові, Кінофотофоноархів, Науково-технічний, Літератури і мистецтва, Зарубіжної Україніки, Електронний).

159. Матеріали фондів обласних державних архівів України.

160. Матеріали фондів міських архівів (Державний архів міста Києва, державний архів Севастополя).

161. Матеріали фондів галузевих.

162. Матеріали фондів Державної наукової архівної бібліотеки України.

Інформаційні ресурси

1. Армія УНР. Презентація на тему «Армія УНР». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://volna.org/ukrainskij_jazyk/armiia_unr.html.

2. Армії, в яких воювали українці у ІІ Світовій війні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20150507-1550170/.

3. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1122061444728/istoriya/viniknennya_ukrayinskogo_kozatstva_zaporozka_sich.

4. Виведенню обмеженого контингенту радянських військ з афганістану – 30 – років. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://volynmuseum.com.ua/news/vivedennju_obme-zhenogo_kontingentu_radjanskikh_vijsk_z_afganistanu_30_rokiv/2019-02-14-4481.

5. Гетьманщина 1654 – 1781 рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://histua.com/istoriya-ukraini/ukrainski-zemli-v-dobu-kozactva/getmanwina.

6. Запорозька Січ. Історія виникнення, устрій та ліквідація. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://myukraine.org.ua/zaporizka-sich/.

7. Збройні сили Центральної Ради, Директорії та ЗУНР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://vseosvita.ua/library/zbrojni-sili-centralnoi-radi-direktorii-ta-zunr-41436.html.

8. Ігор Сюндюков. Роман Великий, самодержець України-Руси. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://incognita.day.kyiv.ua/roman-velikij,-samoderzhecz-ukrayini-rusi.html

9. Історія України ІХ – ХVIII cт. Першоджерела та інтерпретації. (Літописи: Літопис руський (Іпатський список), Новгородський перший літопис, Лаврентіївський літопис, Литовсько-білоруські літописи, Літопис Самовидця; Історіографія: Михайло Грушевський. Історія України-Руси в десяти томах, Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи, Олександр Оглоблін. Гетьман Іван Мазепа та його доба). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/.

10. Іван Мазепа як полководець: військові походи до Хаджибею, Північного Причорномор’я та Криму 1687 – 1699 рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    https://knowledge.allbest.ru/history/3c0b65635b2bc79b4c53b89521216d36_0.html.

11. Королівство Русь. Королі України-Руси: Ізяслав-Дмитро (син Ярослава Мудрого), коронований у 1075 році; Данило-Іоан (син володаря Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича), коронований у 1253 році; Лев (син Данила-Іоана), коронований 1264 року; Юрій І (син Лева), коронований 1301 року; Юрій ІІ (коронований у 1308 році). –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    https://ukrrain.com/korolivstvo_rus.html.

12. Крим: шлях крізь віки. Що ми знаємо про участь українців у Кримській війні 1853-1856 рр.?[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://history.vn.ua/book/krim/68.html.

13. Михайло Чайковський (Садик - Паша). Мрія відновити Запорозьку Січ. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forpost.lviv.ua/history/22421-mykhailo-chaikovskyi-avantiuryst-iakyi-mriiav-vidrodyty-sich.

14. Найкривавіший етап війни на Балканах: як українці врятували життя тисячам мусульман [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/videos/najkryvavishyj-etap-vijny-na-balkanah-yak-ukrayintsi-vryatuvaly-zhyttya-tysyacham-musulman/.

15. Озброєння Карпатської Січі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://1939.in.ua/statti/ozbrojennja-karpatskoji-sichi/.

16. Про деякі заходи щодо відзначення видатних подій національної воєнної історії: Указ Президента України від 12 листопада 2009 р. N923/2009/. / Президент України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/923/2009.

17. Про День захисника України. Указ Президента України від 14 жовтня 2014 р. № 806/2014. / Президент України. URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/8062014-17816

18. Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років. Указ Президента України від 22 січня 2016 р. №17/2016/. / Президент України. URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: https://www.president.gov.ua/documents/172016-19736

19. План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 роках (ДОРОЖНЯ КАРТА ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ). URL [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf

20. Повстанська армія «Поліська Січ» була першоосновою УПА? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ranok.ictv.ua/ua/videos/povstanska-armiya-poliska-sich-bula-pershoosnovoyu-upa/

21. Ритуал підйому (спуску) Державного Прапора України у Збройних Силах затверджено Наказом Міністра оборони України № 444 від 20.08.2010 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   https://dovidnykmpz.info/wp-content/uploads/2018/06/.pdf

22. Русь – Історія України-Руси. Інтерактивний проект. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://kyivrus.inf.ua/.

23. Створення Української повстанської армії – 14.10.1942. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.territoryterror.org.ua/uk/resources/calendar/details/?newsid=254.

24. Турчак О.В. Надрага М.С. Відродження та впровадження військово-історичних традицій у Збройних силах України: нормативно-правовий аспект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/3_2019/8.pdf.

25. Указ  Президента України №58/2020. «Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/582020-32537.

26. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1258052544723/istoriya/litovsko polska_doba_ukrayin-skoyi_istoriyi_xiv_persha_pol_hvii_viniknennya_kozatstva.

27. Українська національна революція (1648-1676 рр.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://history.vn.ua/article/91.html.

28. Україна в роки Північної війни 1700 – 1721 рр. Полтавська битва та її наслідки для України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://history.vn.ua/book/new/62.html.

29. Українці у російсько-французькій війні 1812 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://klasprava.blogspot.com/2018/09/1812.html.

30. Українські іррегулярні війська у війні 1812 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.milua.org/viewtopic.php?t=16980.

31. Українці під владою Австрійської імперії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/14690119/istoriya/ukrayintsi_pid_vladoyu_avstriyskoyi_imperiyi.

32. Українські військові формування у роки першої світової війни. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://allref.com.ua/uk/skachaty/Ukrayins-ki_viiyskovi_formuvannya_u_roki_ pershoyi_svitovoyi_viiyni.

33.Українська Галицька Армія – військо інтелектуалів і митців. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/ukrayinska_galitska_armiya__viysko_intelektualiv_i_mittsiv_ n1289869.

34. У Червоній армії воювали близько 6 млн українців – історики. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/short/2014/05/6/142776/.

35. Українські військові повернуться до Іраку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinski-vijskovi-povernutsya-do-iraku/.

36. Чужа війна: 42 000 українців брали участь в конфліктах по всьому світу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.media/ukrain/216191/.

Документальні фільми:

1. Документальний фільм «Крим. Вкрадений півострів» (фільм має хронометраж 60 хвилин 17 секунд та розміщений за посиланням: http://files.mip.gov.ua/riles/2019/stolencrimea/.

2. Короткометражний документальний фільм «Окупація Донбасу. Хронологія. 2014 рік» (фільм має хронометраж 31 хвилину 14 секунд та розміщений за посиланням: http://files.mip.gov.ua/files/2018/donbascapture/.

3. Документальна стрічка «Семенівка. 5 травня» (фільм має хронометраж 26 хвилин 8 секунд та розміщений за посиланням: http://files.mip.gov.ua/files/2019/semenivka/.

4. Документальний короткометражний фільм «Made in Ukraine. Життя за життя» (фільм має хронометраж 24 хвилини 8 секунд та розміщений за посиланням: http://files.mip.gov.ua/files/2019/madeinukraine/.

5. Документальна кінохроніка «Миротворці. У горах Сванетії» (фільм має хронометраж 25 хвилини 9 секунд та розміщений за посиланням: http://files.mip.gov.ua/files/2019/myrotvorci/.

6. Трисерійний документальний фільм «Як починалася війна. Кінохроніки. Свідки» (фільм має хронометраж ___ хвилини ___ секунд та розміщений за посиланням: http://files.mip.gov.ua/files/2019/svidkykrym/.

7. Багатосерійна програма (30 серій) під загальною назвою «Інформаційна безпека та сучасна інформаційна політика» (фільм має хронометраж кожної серії близько 18 хвилин розміщена за посиланням: http://files.mip.gov.ua/files/2019/MOVIE/infosecurity30/.

8. Двосерійний документальний фільм «Гібридна війна РФ проти України у кіберпросторі» (фільм має хронометраж кожної серії по 26 хвилин та знаходиться за посиланням: http://files.mip.gov.ua/files/2019/сіber/.

Остання редакція: 11.06.20